Близо 5 часа съветниците дебатираха общинските дружества. Сесията продължава в понеделник…

30.05.2024 17:41

В рамките на днешното 8-часово заседание, заедно с почивките, Общински съвет – Плевен разгледа предложенията до т.6, при дневен ред от общо 53 точки.

Най-продължителна – близо 5 часа, бе дискусията по точка 6: Предложение относно утвърждаване на програми за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2024 г. По искане на общинските съветници в рамките на дебата по точката бяха изслушани управителите на всяко едно от шестте търговски дружества с общинско участие – д-р Мариана Лазарова на „ДКЦ II – Плевен“ ЕООД, д-р Николай Хинков на „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД, инж. Ангел Несторов на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, инж. Йордан Богословов и инж. Пламен Петков на „Инжстрой“ ЕООД, Дамянка Владимирова на „Паркстрой“ ЕООД и Лидия Железарова на „Тибор“ ЕАД. Съветниците изискаха подробни справки за финансовите резултати на фирмите, начина на работа, планирани инвестиции и печалби. Поискано бе и свикване на извънредно заседание на Общинския съвет с дебат относно работата и начина на управление на общинските фирми, както и промени в Наредба №8 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 46, ал. 1:

„… Заседанието на Общинския съвет продължава не повече от шест часа, в които не се включват почивките. По решение на общинските съветници то може да бъде продължено с не повече от два часа. При продължителност на заседанието повече от три часа, Председателят може да прекъсне заседанието за един час обедна почивка.“

При изтичане на времето по ал. 1 заседанието се прекратява. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 46, ал. 4, която гласи: „…Председателят на Общинския съвет насрочва ново заседание за друг ден за обсъждане на точките от дневния ред, които са останали неразгледани или нерешени.“

По предложение на председателя на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански, заседанието на Общински съвет – Плевен продължава в понеделник, 3 юни, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

Това информират от Общински съвет Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: