Община Плевен отваря архивното помещение, определено за съхраняване на изборните книжа от местните избори

08.04.2024 13:38

Във връзка с изпълнение на определение от 29.03.2024 г. на I състав на Административен съд – Плевен, по образуваното Адм. дело № 260/2024 г., кметът на Община Плевен издаде заповед, с която разрешава отваряне на архивно помещение № 6, находящо се на приземния етаж в сградата на общинската администрация /пл. „Възраждане“ № 2/, определено за съхраняване на изборните книжа и материали след приключване на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. В заповедта се посочва следното:

Определя се Актовата зала, находяща се на първи етаж в сградата на Община Плевен за помещение, в което да се разположат изборните книжа – предмет на оглед и броене от определените от съда вещи лица за изпълнение на поставената задача по назначената съдебно-техническа експертиза.

Назначена е комисия от длъжностни лица от администрацията на Общината, в състав: председател Валери Начев – началник на отдел ПНО, и членове Христиана Донова – Начева – гл. специалист в сектор ЦАОДА, Илиян Атанасов – главен специалист в сектор ЦАОДА, и Добромир Банджаков – гл. юрисконсулт в отдел ПНО, със следните задачи:

  • Да отвори архивното помещение № 6, определено за съхраняване на изборните книжа и материали след приключване на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.;
  • Да извади от помещението съхраняваните в него запечатани чували (торби), предадени от секционните избирателни комисии на общинската администрация, съдържащи бюлетини и други изборни книжа и материали от произведените на 29.10.2023 г. избори за общински съветници и кметове в община Плевен;
  • Да организира преместването от служители на отдел „Инспекторат“ на запечатаните чували в Актовата зала;
  • Да предаде запечатаните чували (торби) с протокол на назначените от Административен съд – Плевен вещи лица за изпълнение на поставената задача;
  • На вещите лица да бъде предоставена копирна техника и материали, чрез която да изготвя копия с оглед прилагането им към заключението, съгласно съдебното определение;
  • След приключване на работата на вещите лица, да приеме с протокол чувалите (торбите), които да бъдат затворени и запечатани с хартиена лента, подписана от вещите лица, с вписване датата на запечатването;
  • Да постави обратно повторно запечатаните чували в архивното помещение № 6;
  • Да запечата архивното помещение с хартиена лента, подписана от членовете на комисията и подпечатана с печата по Решение № 1967-МИ от 08.08.2023 г. на ЦИК, след което да предаде с протокол печата и ключа за помещението на кмета на Община Плевен.

За извършените действия в изпълнение на настоящата заповед комисията трябва да състави протокол при спазване на изискванията на ЦИК. За отварянето на архивното помещение се изготвя и уведомително писмо до ЦИК със съдържание, съобразно изискванията на т.8 от решение № 1750/10.03.2023 г. на ЦИК.

Осигуряването на пропускателен режим за достъп на страните по адм. дело № 260/2024 г. в помещението по р. II от заповедта, както и охраната на това помещение при изпълнение на задачата на вещите лица, е възложена на директора на Дирекция „Обществен ред и сигурност” при Община Плевен.

При неприключване работата до края на работния ден, вещите лица запечатват помещението с подписана от тях хартиена лента.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед е възложен на Секретаря на Община Плевен. Копие от заповедта е изпратено до AC – Плевен, с оглед надлежно уведомяване на страните по адм. дело № 260/2024 г.

Съгласно протоколното определение на АС – Плевен от 29.03.2024 г., съдът разпорежда на общинска администрация Плевен да предостави от страна на съответните длъжностни лица при Община Плевен чувалите с бюлетините и всички съдържащи се в тях изборни книжа на ОИК – Плевен относно посочените СИК на територията на община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: