Проф. Васил Тодоров поема ръководството на отделението по хемодиализа на ,Сърце и Мозък’

22.03.2024 17:23

Заедно с него към екипа се присъединяват още двама лекари – д-р Гергана Тодорова и д-р Айгуля Акишева

В отделението по хемодиализа на високотехнологичния болничен комплекс ‚Сърце и Мозък‘ се извършва лечение на хронична бъбречна недостатъчност с хемодиализа и с перитонеална диализа. Осъществяват се прегледи и консултации на амбулаторни болни с бъбречни заболявания.

 

Проф. Васил Тодоров е специалист нефролог с дългогодишен опит. Завършил е медицина в Медицинска академия – София, през 1979 г. Има придобити специалности по вътрешни болести и нефрология. Защитил е две дисертации по нефрология, посветени на кистозните болести на бъбреците. Има и две научни степени – „доктор“ и „доктор на медицинските науки“. През 1995 г. става доцент, а от 2010 г. е професор по нефрология. Има сертификати за коремна ехография и за пункционна бъбречна биопсия. От 1988 г. до 2000 г. работи съвместно с Института по човешка генетика в Мюнстер, Германия. Има над 130 публикации в български и чужди научни списания, три монографии, съавтор е в написването на седем учебника и редактор на два учебника. Бил е ръководител на повече от 40 специализанти по вътрешни болести, на над 20 специализанти по нефрология и на петима докторанти. Членува в четири български и международни научни организации, член е на редколегията на четири медицински списания в България. Двукратно е бил национален консултант по диализа. Повече от 40 години  е преподавател в МУ Плевен. През годините е ръководител на катедрите по вътрешни болести, нефрология, хематология и гастроентерология. Близо 30 години е началник на клиниката по нефрология и диализа на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“. Научните и професионалните му интереси са в областта на кистозните болести на бъбреците, острата и хроничната бъбречна недостатъчност, лечението с хемодиализа и с перитонеална диализа.

Д-р Гергана Тодорова завършва Медицинския университет „Проф. Параскев Стоянов“ в гр. Варна. Придобива специалност по нефрология през 2020 г. Защитава дисертационен труд на тема „Анемията и качеството на живот при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност на диализно и консервативно лечение“ и придобива научната степен „Доктор“ по нефрология. От 2015 г. до 2024 г. работи като асистент в МУ Плевен и в клиниката по нефрология и диализа на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“. Преминава множество обучения в страната и чужбина – Франция, Италия, Полша, Словения, свързани с дисертационния ѝ труд, качеството на живот при пациентите с хронична бъбречна недостатъчност, лечението с перитонеална диализа. Членува в European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), International Society of Peritoneal Dialysis (ISPD), младежките научни дружества „Асклепий”, Пловдив, „Les francophone medicaux”, Варна, Aliance Francaise – Pleven, Българското дружество по фармакология, клинична фармакология и терапия (БДФКФТ).

Д-р Айгуля Акишева завършва медицина в Медицинския университет в Плевен през 2018 г. По време на следването участва в кръжоци по микробиология и по онкологична хирургия. През 2017 г. и 2018 г. е председател на организационен комитет, а от 2022 г. е координатор на Международната медицинска научна конференция за студенти и млади лекари на МУ Плевен. От 2019 г. работи в клиниката по нефрология и диализа на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ в Плевен. През периода 2021 г. – 2024 г. е асистент в катедрата по „Нефрология, хематология и гастроентерология“ на МУ Плевен, ръководи и  сектора по „Международно сътрудничество“. Научните ѝ интереси са свързани с бъбречно-заместително лечение с перитонеална диализа. Членува в научни организации като International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD), European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), Българското дружество по фармакология, клинична фармакология и терапия (БДФКФТ).

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: