МИГ Белене-Никопол стартира изпълнението на нов проект по ПРСР 2014 – 2020

19.03.2024 15:18

Сдружение с нестопанска цел “МИГ Белене-Никопол“, съвместно със СНЦ „МИГ Лясковец Стражица“, СНЦ „МИГ Самоков“ и СНЦ „МИГ Троян Априлци Угърчин“ стартира изпълнението на иновативен проект за вътрешнотериториално сътрудничество „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“ с подписването на Административен договор № РД50-186/21.09.2023 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 284 692 лева и включва 29 дейности, които всеки партньор ще изпълнява на своята територията, както и множество съвместни инициативи.

Настоящият проект обединява идеите и мотивацията на 4-ри Местни инициативни групи с различна локация в България за популяризиране на селските райони по иновативен начин чрез изграждане на дигитални местни общности, включително създаване на Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси. Дигитализацията в 21 век промени живота на местните общности, навлизайки в тяхното ежедневие и всички сектори на развитие. Но дигиталните инструменти и методи за промотиране на продукти все още не са навлезли ефективно в селските райони като носители на нови икономическите възможности, подобряване качеството на живот и популяризиране на местните ресурси. Все още не се използват като полезен инструмент за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др. В същото време расте популярността за възраждане на традиционните български ценности, за опознаване на селския бит, ежедневие и култура, които все още се съхраняват в автентичен вид в българските села. Чрез проекта ще се реализират съвместни дейности на 4 територии, свързани с популяризиране на селските райони чрез създаване на условия за изграждане на дигитални местни общности, Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси. В проекта е предвидено закупуването на съвременно техническо оборудване за създаване на дигитално съдържание под формата на видеа, снимки, репортажи, филми, клипове и др. Съдържанието ще бъде популяризирано чрез дигитален хъб и мобилно приложение. Също така са предвидени обучения за различни заинтересовани страни по създаване на успешно дигитално съдържание, промотиране, дигитален маркетинг и др. в полза на селските райони. Ще бъдат реализирани анализи за нуждите на проекта, промоционални реклами и събития. Важен резултат от проекта ще бъде създаденото дигитално пространство за споделяне и популяризиране на живота в териториите.

МИГ ще осъществят съвместни дейности с принос към устойчивото развитие на своите местните общности.

Предвидените общи продукти по проекта са дигитален хъб, мобилно приложение и защитена колективна марка, които осигуряват пълноценно и широкоспектърно популяризиране на ресурсите на всички територии, участващи в проекта.

Проектът осигурява възможност за участие на местните общности от общо 115 населени места.

Екип на МИГ Белене-Никопол

www.eufunds.bg,  www.mig-bn.eu

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно
приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“ за вътрешнотериториално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и
изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.,
Процедура BG06RDNP001-19.607., Административен договор № РД50-186/21.09.2023г.,

#тагове:

НАЙ-НОВИ: