През 2023 г. в Районен съд Плевен са свършени 7342 граждански и 2596 наказателни дела

23.02.2024 15:00

Днес, 23.02.2024 година от 10:30 часа в Районен съд – град Плевен се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2023 година. Специални гости на събранието бяха председателят на Окръжен съд – Плевен – съдия Весела Сахатчиева, заместник – председателите на Окръжен съд – Плевен – съдия Стефан Данчев и съдия Калоян Гергов, председателят на Административен съд – Плевен – съдия Даниела Дилова, административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен – Владимир Радоев и председателят на Адвокатска колегия – град Плевен – адвокат Ивайло Арнаудов.

Председателят на Районен съд – Плевен – съдия Вера Найденова, представи годишния отчетен доклад за дейността на съда, като от представените в доклада статистически данни се констатира следното:

През 2023 г. в Районен съд Плевен са постъпили 7331 граждански дела и 2714 наказателни дела, или общо 10 045 дела. Увеличението в общ план на постъпилите дела в сравнение с предходния отчетен период идва, както от увеличения брой постъпления по граждански дела, при които има увеличение с 452 броя, или 6,6%, така и от по-голямото постъпление на наказателни дела, при които има увеличение с 220 броя, или 8,8%.

През 2023 г. в Районен съд Плевен са свършени 7342 граждански и 2596 наказателни дела, или общо 9938 дела. От тях, в 3-месечен срок са свършени 9251 броя, което представлява 93% от всички свършени дела. При съпоставка с предходни отчетни периоди е видно, че през 2022 г. този процент е бил 91%, а през 2021 г. – 89%. Това сочи на трайна тенденция за увеличение на приключилите в тримесечен срок дела.

С цел недопускане неоправдано забавяне на дела, ежемесечно се извършват справки за дейността на съдиите по различни показатели, а също така с оглед своевременното разглеждане и приключване на делата в разумен срок са утвърдени и Времеви стандарти при администриране и разглеждане на граждански и наказателни дела в РС-Плевен, в сила от 01.05.2022 г.

От инстанционен контрол през 2023 г. са се върнали актовете по 691 броя дела, от които 469 броя или 68% са изцяло потвърдени, изцяло отменените актове са 165 или 24%, изменени са актовете по 57 дела или 8%. Все още голяма част от отменените или изменени актове се дължи, както на спорни въпроси в съдебната практика, така и на разнопосочна практика на въззивния съд по идентични дела.

През 2023 г. са обжалвани 601 съдебни акта по 515 наказателни дела, а от инстанционен контрол са се върнали общо актовете по 372 наказателни дела. От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 372 броя актове /присъди, определения/ по НОХД, НЧХД и ЧНД, потвърдени са 267 или 72%, отменени са 90 броя или 24%, изменени са 15 акта или 4%.

През 2023 г. са върнати от обжалване общо 157 НАХД с постановени решения и определения. От върнатите от инстанционен контрол 149 броя решения по НАХД, потвърдени са 99 дела или 66,5%, отменени са 49 акта или 33%, изменен е 1 акт или 0,5%. Налице е значително увеличение в процента на потвърдени актове, респективно – намаление в броя на отменените актове.

В наказателно отделение средния процент обжалвани дела спрямо всички свършени дела е 23,76%, като общата натовареност по дела е 1263,37 пункта, при реално отработени 121,5 човекомесеца

През 2023 г. са обжалвани 560 съдебни акта по 386 граждански дела. За сравнение, през 2022 г. са обжалвани 423 дела – тоест през 2023 г. с 9% е намалял броя на обжалваните дела, на фона на увеличено постъпление на граждански дела.

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актовете по 319 граждански, търговски и административни дела, от които 225 решения и 94 определения; от тях потвърдени са 202 акта или 63%, отменени/обезсилени изцяло са 75 акта или 24%, изменени са 42 акта или 13%. От върнатите от обжалване решения по 225 граждански и търговски дела, решенията по 148 са потвърдени или 66%, решенията по 43 дела са изцяло отменени/обезсилени или 19%, 34 дела са потвърдени в една част, отменени/обезсилени в друга или 15%. От върнатите от обжалване 94 определения, 54 определения са потвърдени или 59%, 23 са отменени/обезсилени или 30%, 8 са потвърдени в една част, изменени/обезсилени в друга част или 11%.

В гражданско отделение средния процент обжалвани актове спрямо всички свършени е 7,56%, като общата натовареност по дела е 1722,69 пункта, при реално отработени 154 човекомесеца.

Общият преглед на същинската правораздавателна дейност на съда през 2023 г. сочи, че стабилността на показателите за високо качество се запазва. Изложените данни обосновават обстоятелството, че съдиите от Районен съд Плевен притежават високо чувство за отговорност и професионализъм и именно на тези качества се дължат отличните резултати в работата им.

Съгласно решение на СК на ВСС от 14.12.2021 г. натовареността се отчита по модул „Натовареност“ в ЕИСС. Общо за съдиите от ПлРС, натовареността по този модул е 2997,55 пункта при отработени 269 човекомесеца, или средно на месец за съдия от състава на ПлРС натовареността е 11,14 пункта, а за годината – 133,72 пункта. Този формиран индекс на натовареност определя РС-Плевен като високо натоварен съд съгласно чл.16, ал.2 от Правилата за определяне на натовареността на съдиите.

Друго, на което се обърна внимание при обсъждане дейността на Плевенски районен съд, бяха и инициативите, осъществени през изминалата 2023 година, извън правораздавателната дейност на съда, които продължават и през настоящата 2024 година.

Административният ръководител и Председател на Районен съд – град Плевен – съдия Вера Найденова благодари на всички за положения труд през изминалата година и изрази удовлетвореността и гордостта си от постигнатите резултати, като посочи, че основната цел на Районен съд-Плевен и през следващия отчетен период ще бъде запазване на постигнатите добри резултати по отношение на срочност и качество на правораздаването, повишаване квалификацията на всички работещи в съда, доразвиване на установените добри практики, с оглед спазване върховенството на закона и повишаване общественото доверие в съдебната система.

В края на отчетното събрание бяха задавани въпроси във връзка с изнесените статистически данни и бяха обсъдени резултатите от дейността на Районен съд – Плевен през 2023 година. В обсъждането се включиха председателят на Окръжен съд – Плевен – съдия Весела Сахатчиева, председателят на Административен съд – Плевен – съдия Даниела Дилова, административният ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен – Владимир Радоев, председателят на Адвокатска колегия – град Плевен – адвокат Ивайло Арнаудов и заместник-председателят на Окръжен съд – Плевен – съдия Калоян Гергов, които поздравиха Районния съд за постигнатите високи резултати през изминалата година и пожелаха здраве и запазване на все така добри резултати и през следващия отчетен период.

Информация: Районен съд – Плевен, снимка: архив

#тагове:

НАЙ-НОВИ: