187 644 736 лв. е изплатила РЗОК Плевен за болнична медицинска помощ през 2023 година

14.02.2024 10:41

В края на 2023 г., Районна здравноосигурителна каса Плевен приключи успешно с изплащането на последните за годината суми за извършена и отчетена дейност на договорните си партньори за основна дейност, а също така и за работа в неблагоприятни условия.

В годишен размер, здравноосигурителните плащания за дейност по оказване на медицинска, дентална помощ и за лекарствени продукти са общо 375 518 088 лв. За сравнение с предходната 2022 г. се наблюдава ръст в плащанията, в размер на близо 19%.

В общия размер на здравноосигурителните плащания най-голям дял имат разходите за:

 • дейности в болнична помощ, приблизително 50%;
 • разходи за лекарствени продукти, прилагани в болнична и извънболнична помощ общо, в размер на близо 34 %,
 • дейности в специализирана извънболнична медицинска помощ, в размер на около 5%.
 • дейности в първична извънболнична медицинска помощ, близо 4 %,
 • дейности в дентална помощ, близо 2%,
 • медико-диагностични дейности, около 3% и др.

По видове медицинска дейност плащанията са, както следва:

 • Първична медицинска помощ (ПИМП)-16 499 524 лв.

За сравнение с предходната 2022 г., през 2023  се отчита ръст в размера на заплатените средства с 21%. Причината е в по-високите единични цени на дейностите през 2023 г., както и влошената демографска структура на населението в областта. Общият брой лица с непрекъснати здравноосигурителни права, регистрирани при общопрактикуващ лекар към края на 2023 г. е бил 201 280 души.

Наблюдава се ръст в заплатената дейност по:

 • диспансерно наблюдение на лицата, ръст от 32%,
 • профилактични прегледи на лица над 18 г. -заплатени са 87 723 прегледа, ръст 7% в броя на прегледите
 • дейност по програма „Детско здравеопазване“, ръст от 38%
 • Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП)-20 297 905 лв.

За сравнение с предходната 2022 г., през 2023  се отчита ръст в размера на заплатените средства с 14%. Този ръст се дължи в най-голяма степен на значително по-високите единични цени на медицинските дейности през 2023 г., по-голям е и обемът специализирани медицински дейности /направления за консултация и направления за изследвания/, разпределени като регулативни стандарти спрямо предходната 2022 г.

 • Дентална помощ (ДП) -7 116 680 лв.

През 2023 г. е налице ръст от 4 % в разхода по този подпараграф. Този ръст се дължи основно на по-високите единични цени на денталните дейности през 2023 г.

 • Медико-диагностична дейност (МДД) 9728 950 лв.

През 2023 г. е налице ръст от 19 % в разхода за тази дейност. Този ръст се дължи основно на по-високите единични цени на изследванията през 2023 г., по-голям е и обемът средства за медико-диагностична дейност, разпределени като регулативни стандарти спрямо предходната 2022 г.

През 2023 г. са заплатени общо 1 074 736 изследвания, при 833 451 бр. за 2022 г., наблюдава се ръст от близо 29% в броя на заплатените изследвания. През 2023г. е нараснала средната цена на заплатено изследване-около 7.44 лв., при 6.93 лв. за 2022 г.

Най-висок относителен дял в средствата за МДД през 2023 г. традиционно запазват изследванията по пакет 06 „Образна диагностика” – 47.71 % /48.31 % през 2022 г./, следвани от изследванията по пакет 01 „Клинична лаборатория” – 44.12 % /39.26 % през 2022 г./.

 • Болнична медицинска помощ (БМП)187 644 736 лв.

През 2023 г. е налице ръст от 19 % в разхода за този вид медицинска дейност. Средствата за 2023 г. включват 193 133 лв. за дейност в отдалечени и труднодостъпни райони, каквито през 2022 г. не са изплащани.

Запазва се тенденцията за увеличаване обема на работа в лечебните заведения за болнична помощ, осъществяващи скъпа, високотехнологична, медицинска дейност, наред със запазване нивото на дейността на по-малките ЛЗБП. В РЗОК-Плевен средствата за лечение на ЗОЛ от други здравни райони запазват много висок относителен дял в разходите за болнична медицинска помощ, около 50-60% от преминалите пациенти. .

През годината от РЗОК-Плевен са заплатени  109 661 бр. клинични пътеки. За сравнение, през 2022 г. са заплатени 95 307 бр. клинични пътеки. Наблюдава се ръст от 15% в отчетените хоспитализации по клинични пътеки, спрямо предходната година.

Средната цена за лечението по клинични пътеки през 2023 г. е  1 502 лв., за сравнение през 2022 г. е била 1 354 лв., или ръст в средната цена за лечението по клинична пътека в размер на близо 11 % през 2023 г..Причината е търсенето на високотехнологична медицинска помощ от здравноосигурени лица от цялата страна в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен, което е скъпа дейност, отразяваща се в повишаване на средната цена за лечение, заплатена от касата през годината.

 • Лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги 76 133 089 лв.

През 2023 г. е налице ръст от 24 % в този разход спрямо предходната 2022 г.

 • Медицински изделия, прилагани в БМП – 4907 715 лв.

През 2023 г. е налице ръст от 38 % в разхода, като причината е в нарасналия обем медицински дейности изискващи прилагането на медицински изделия през 2023 г.

 • Медицинска помощ оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност /чужденци/– 1 251 709 лв.
 • Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната 51 881 000 лв. През 2023 г. е налице ръст от 13% в разхода за лекарствени продукти за домашно лечение. Този ръст се дължи основно на динамичните промени в нормативната база, като съществен ръст бележат не само средствата за лекарствени продукти за домашно лечение, а и разходите за отпускането им. Средствата за 2023 г. включват и 26 285 лв. за дейност в отдалечени и труднодостъпни райони, каквито през 2022 г. не са изплащани.

През настоящата 2024 г. РЗОК-Плевен ще продължи да изпълнява в срок поетите финансови ангажименти към всичките си договорни партньори.

Информация: РЗОК-ПЛЕВЕН

#тагове:

НАЙ-НОВИ: