Училища и кметства в област Плевен могат да кандидатстват с проекти за „Чиста околна среда“

05.02.2024 12:54

Стартира ежегодният конкурс за 2024 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

На свое заседание, Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2024г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

  1. За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 000 000 лв.;
  2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност – 1 500 000 лв.

Крайният срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти – за общини и кметства до края на месец ноември 2024г., за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до края на месец октомври 2024г.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2022г. и 2023г.

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на МОСВ.

    Обява за конкурс за общини и кметства – Приложение 1

    Обява за конкурс за училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини – Приложение 2

    Декларация за липса на двойно финансиране

    Декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: [email protected]

Проектът заедно с приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл!!!

Крайният срок за подаване на проектните предложения е:

– За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 23.02.2024г.

– За общини и кметства – 29.02.2024г.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 15.03.2024г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2024г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 15.04.2024г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2024г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

Информация: Министерство на околната среда и водите, снимки: архив

#тагове:

НАЙ-НОВИ: