Постъпилите дела за 2023 година в Окръжен съд Плевен са 2289 броя

16.01.2024 15:20

Постъпилите дела за 2023 година в Окръжен съд Плевен са 2289 броя, което е с около 95 броя повече от предходната година за същия период. Запазва се тенденцията за увеличаване на постъпващите дела през последните три години. Това показват статистическите данни на институцията.

По видове дела се наблюдава увеличение на наказателните дела, като през текущия период са постъпили около 200 броя повече, като увеличението при делата първа инстанция е 148 дела, а при втората инстанция около 50. Намаление в постъплението се вижда при гражданските дела с 56 броя – постъпили са 867 дела. При търговските дела също се забелязва намаление на постъплението. Тази година новообразуваните дела са 144 броя, като за същия период в предходната година постъпилите са били 196.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ са постъпили 195 броя, което е с малко повече за същия период през предходната година, когато са били 180 броя. Тук се забелязва плавно покачване на постъпилите дела, вземайки предвид и предходните две години. Отново най-многобройни са делата свързани с искове за поставяне под запрещение, допускане на осиновяване, искове за произход и искове за обезщетение от деликт. През предходните две години делата по тези предмети също са имали най-голям дял.

Постъпили в съда през 2023 година ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ са  669 броя. В сравнение с предходната година, тук има намаление на постъплението с около 74 дела. При този вид граждански дела втора инстанция, се запазва тенденция към намаляване на постъплението, като и предходната година са постъпили 90 дела по-малко от същия период за 2021 година. По видове, най-голям е делът на исковете за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение (65), обжалване действия на частен съдебен изпълнител (58). Делата по исковете по Семейния кодекс свързани с отношенията между родители и деца, издръжка, упражняване на родителски права са 62 броя, като тук влизат и 19 дела за защита от домашно насилие (миналата година са били 13). По Кодекса на труда за възнаграждения, незаконно уволнение, обезщетения са постъпили 31 броя дела, а предходната година са били 53 броя.

Относно бързината на приключване на гражданските дела:

От разгледаните 270 броя дела първа инстанция, приключили са 176 (над 65%), като в тримесечен срок са решени 91 броя, което е около 52% от общо приключилите. Забелязва повишение на бързината, тъй като миналата година този процент е бил 45.

При въззивните граждански дела, които са 762 за разглеждане, близо 90% (681 бр.) са приключили през тази година, а в рамките на три месеца – 89% (606 бр.), като миналата година 84% от делата са приключили в тримесечен срок.

При ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА най-голям дял от постъпилите дела заемат исковете свързани с права и отношения породени от търговска сделка – 47 броя. През 2022 година са били 70 броя, но и постъпилите дела са били повече от тази година. Ако се изчисли процентното отношение на този вид дела, спрямо постъпилите, тази година е 37%, което отношение е било същото и през предходната година. Делата по несъстоятелност тази година са 15 броя, като има понижение от същия период за 2022 година, когато са били 31. Запазва се тенденцията за понижение на този вид дела, за отминалите три години, като през 2021 година са били 51 броя.

Приключилите търговски дела са 161 броя от разгледаните 268 дела. Съотношението между приключилите и разгледани дела е точно толкова, колкото е било за същия период през 2022 година – 60%.

Процентът на приключилите в тримесечен срок търговски дела, през 2023 година е 57%, а през 2022 година е бил 62%. Тук се забелязва слабо намаление на този показател.

Относно НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА от общ характер, първа инстанция, през 2023 година са постъпили 106 дела, което е малко по-малко в сравнение с миналата година, когато са постъпили с 15 броя повече.

Най-голям е дела на постъпилите дела за производство, пренасяне, търговия на наркотични вещества – 32 броя, за използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра – 16 броя, 14 дела са за смърт или телесна повреда в транспорта, 7 са делата за грабеж.

Като бройка общо приключилите наказателни дела от общ характер са 112, като през 2022 година са приключили 120. От тях 14 броя са минали по реда на съкратеното съдебно следствие, т.е. подсъдимият е признал вината си и не е искал да се събират доказателства. През предходната година за този период са приключили по реда на съкратеното съдебно следствие 19 броя дела.

Делата приключили със споразумение са 64 броя (точно колкото и през предходната година за същия период), като 51 са внесените в съда споразумения, а по 13 от делата споразумението е постигнато в съдебно заседание.

За периода са постановени 36 присъди, като 3 от тях са оправдателни.

Приключили в тримесечен срок 68% от решените дела. За сравнение, в предходния период този процент е бил 78%.

Частни наказателни дела първа инстанция:

Постъпилите през 2023 година частни наказателни дела са 782 броя, което е с около 170 повече за същия период през 2022 година. От разгледаните 800 броя, са приключили 773, което е 97%. В тримесечен срок не са приключили само 7 от тях, като този показател не се е променил от предходната година.

НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ, които са постъпили в Окръжен съд Плевен, през 2023 година са 388 броя, които са около 55 повече, отколкото са постъпили за същия период през 2022 година, когато са били 333 броя. Тук в последните три години се забелязва тенденция към увеличение на постъплението.

Приключили са 396 от разгледаните 433 дела – 91%, като 369 бр. са приключили в тримесечен срок. Това са 93% от приключилите дела, като се забелязва повишение в този показател, който през 2022 година е бил 87%, а през 2021 година – 81%.

Действителната натовареност на съдиите към делата за разглеждане е 9,92 ( през 2022 – 9,66, през 2021- 9,70) , а към приключилите дела 8,53 (през 2022 – 8,02, през 2021 г. – 8,00).

Натовареността на съдиите от Окръжен съд – Плевен се движи около средната натовареност за страната.

Това информират от институцията.

 

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: