МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник обявява прием на проектни предложения по Мярка 7.2

10.01.2024 7:39

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” 

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.799 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – Първи прием, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решения на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник” № 2 от 27.10.2023 г., №1/09.01.2024 г. и чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИКобявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ  Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Първи прием

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

– Да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

– Чрез мярката ще се сигурят инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Ще се подпомагат проекти за подобряване на физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

 1. Наименование на мярката от СВОМР:

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 1. Допустими кандидати

3.1. Община Долна Митрополия; Община Долни Дъбник;

3.2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот;

3.3. Читалища за дейности, свързани с културния живот.

Критерии за допустимост:

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 1. Допустими дейности:

4.1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

4.2. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

4.3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;

4.4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

4.5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

4.6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

4.7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

 1. Допустими за финансова помощ са следните разходи:

По мярката се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане разходи:

5.1. Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно описаните допустими за подпомагане дейности, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи по буква „а“.

5.2. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

5.3. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

5.4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, 2 и 3.

Общи разходи по т. 5.4 са:

а) свързани с консултации;

б) хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;

Консултациите по буква а) се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта. Този вид разходи не трябва да надхвърля 5 на сто от стойността на допустимите разходи включени в т. 5.1, буква „а“, т. 5.2 и т. 5.3.

 1. Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 04.12.2023 година

Краен срок: 29.01.2024 година, 17:00 часа;

Втори прием – при наличие на неусвоен остатък от първия прием

Начален срок: 13.05.2024 година

Краен срок: 01.07.2024 година, 17:00 часа;

 1. Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

 1. Бюджет на приема:

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Национално съфинансиране
37 774,30 лева  33 996,87 лева 3 777,43 лева
100 % 90 % 10 %

 

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по първи прием – 37 774,30 лв.

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по втори прием – неусвоения остатък от първия прием.

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 20 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 390 000 лева.

Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират приходи не може да бъде по-голяма от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Безвъзмездна финансова помощ:

 • Минимален размер на БФП:

– за БФП от 70 % – 14 000,00 лв.

– за БФП от 100 % – 20 000,00 лв.

 • Максимален размер на БФП:

– за БФП от 70 % – 273 000,00 лв.

– за БФП от 100 % –  390 000,00 лв.

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест  

Максимален брой точки

1 Проектът е предложен от бенефициент 20
1.1 НПО или читалище 20
1.2 Община 10
2 Проектът ще се изпълнява в населено място различно от общинския център 15
3 Проектът осигурява базови услуги за населението 15
4. Проектът е за подобряване на публичната инфраструктура 15
5. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора 20
5.1. Повече от 800 човека 20
5.2. Повече от 400 човека 15
5.3. До 400 човека 10
6. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района 15
6.1 На територията на МИГ 15
6.2 На част от територията на МИГ 10
6.3 На едно населено място 5
 Общ брой: 100
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

 

 

 1. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Централен офис  на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:  гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А.

Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 

1.Елица Дякова – Изпълнителен директор

Телефон: 0877 74 51 54

 1. Гергана Христова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0877 74 51 52

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по приема.

Допълнителни въпроси могат да се задават само на следната електронна поща: [email protected] , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“: http://migdmdd.eu/  и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: