МИГ Белене-Никопол успешно приключи 2023 година

20.12.2023 14:55

През изминалата 2023 година екипът на МИГ Белене-Никопол успешно изпълни дейностите, заложени в програмата на Сдружението, по изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Проведени бяха няколко приеми по процедури за проектни предложения и бяха сключени административни договори и анекси към тях за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на нашите бенефициенти. Продължава дългогодишното ни ползотворно сътрудничество с представителите на местния бизнес, публичния и неправителствения сектор от територията.

В началото на м. април 2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-128/11.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) за изпълнението на „Подготвителен проект за дейности по подпомагане процеса на разработване на Стратегия за ВОМР на Местна инициативна група Белене-Никопол за програмен период 2023-2027 г.“ Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 47 126,22 лв. лева, от които 42 413,60 лева европейско и 4 712,62 лева национално съфинансиране, а срокът за изпълнение на проекта беше 6 месеца.

Основната цел на проекта беше разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“, чрез информиране на местната общност за възможността за финансиране на Стратегията и осъществяване на широка обществена дискусия, при прилагане на принципа „отдолу-нагоре“, включвайки местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за ВОМР и изграждане на местен капацитет, чрез обучение на местните лидери и заинтересовани страни.

През месец юли във връзка с популяризиране дейността на МИГ Белене-Никопол и деня на река Дунав организирахме празник за малки и големи на брега на реката. А детските рисунки и снимки от конкурсите по повод провеждането на празника на МИГ греят върху рекламните материали на сдружението за следващата година.

През месец септември МИГ Белене-Никопол стартира изпълнението на иновативен проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“ като партньорска инициатива с три местни инициативни групи от страната.

Проектът е се изпълнява след сключен Административен договор № РД 50-186/21.09.2023 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 284 692,00 лева и включва 29 дейности, които всеки партньор ще изпълнява на своята територия, както и множество съвместни инициативи, като срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Поглеждайки назад към изминалите години на работа на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с увереност можем да заявим, че успяваме с дейността си да подобрим качеството на живот на гражданите от двете общини и да подпомогнем малкия и средния бизнес, създавайки условия за иновации и добър микроклимат за развитие.

Екипът на МИГ Белене-Никопол Ви пожелава весели Коледни и Новогодишни празници, здраве, късмет и благоденствие!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: