Община Плевен реализира успешно бюджетна линия/проект „Подкрепа на Община Плевен за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

06.12.2023 14:53

 

Община Плевен, в качеството си на бенефициент по проект „Подкрепа на Община Плевен за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, успешно изпълни предвидените за реализация проектни дейности в рамките на договорния срок от пет месеца за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по линия на Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Стойността на проекта/финансовия план за бюджетната линия възлиза на 278 620,00 лв.

Проектът, с фокус постигане на ресурсна ефективност чрез включените в него допустими мерки и дейности, осигури ефикасна подкрепа на Община Плевен при бъдещата подготовка и изпълнението на проектни предложения в условията на нови оперативни подходи и споделено управление на фондовете на ЕС.

Постигнатата по проекта подкрепа на Община Плевен за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР), е от изключителна важност не само от гледна точка на потенциала ѝ като бенефициент по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР, но и от страна на отредената ѝ водеща роля за развитието на Северозападния регион. Това я определя за териториален орган по Приоритетна ос 1 на Програмата, с произтичащите от тази ѝ функция отговорности и ангажименти за подобряване качеството на живот в региона във всичките му проявления и сфери и превръщането му в атрактивно и конкурентно място за общността.

Предвидените и изпълнени дейности доведоха до подобряване на общинския административен капацитет за по-успешна работа с ПРР 2021 – 2027 г. в няколко аспекта. 12 общински служители от дирекции и отдели пряко функционално отговорни и ангажирани с подготовката и/или изпълнението на предстоящите проекти по ПРР 2021 – 2027 г. и/или на лица/членове на териториалните административни органи/звена по Приоритетна ос 1 на ПРР към Община Плевен, участваха в специализирани обучения – посещение/програма за обмяна на опит и добри практики по прилагане на инструменти за интегрирано градско и териториално развитие в страни членки на ЕС – Португалия (Община Фамаликао). Посещението се проведе от 21 до 24.11.2023 г., целта му бе споделяне на знания между общински екипи – опит и добри практики за икономическо и градско развитие на градовете, в контекста на прилагане на инструменти за интегрирано градско и териториално развитие. От 25 до 27.10.2023 г. в с. Арбанаси се състоя семинар (обучение) и работни групи с участието на служители от администрацията на Община Плевен и други съседни общини – Ловеч, Враца, Троян. Тематиката беше свързана с прилагане на инструменти за интегрирано градско и териториално развитие, за придобиване на познания и умения по отношение на нововъведенията в програмен период 2021 – 2027 г., повишаване на административния капацитет, експертна компетентност и разбирането за прилагане в областта на ЕФСУ на подход ИТИ в различни по вид проектни инициативи и аспекти – разработване и изпълнение на инвестиционни и др. видове проекти, концепции и програми в условията и в областта на ЕФСУ/ИТИ. Бяха разисквани методи за подобряване и надграждане/укрепване на натрупания в изминалите програмни периоди административен опит/капацитет на общинските служители за ефективно съвременно администриране на проектните процеси и процедури, в т.ч. взаимодействие и партньорство с други общини за подготовката на инвестиции за градско развитие и функционални зони, осигуряване публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка на проектите по ПРР 2021-2027 г.

Като резултат от изпълнението на проектна дейност се изготви анализ с разработени към него предпроектно проучване и финансов анализ на ключовия за общината проект „Интегриран градски транспорт на Плевен“, с цел гарантиране на добро финансово планиране и управление на инвестиционните намерения на Община Плевен през програмния период 2021 – 2027 г., и конкретно във връзка с участие с проектни предложения по ПРР 2021 – 2027 г., както и постигане на добро и компетентно документно обезпечаване на проекта, който има потенциал да генерира приходи и съответстващ на интегрираната градска стратегия – План за интегрирано развитие на Община Плевен (ПИРО), и на регионалните приоритети и нужди, идентифицирани в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион.

Закупените чрез проекта компютри (хардуер и софтуер) и ИТ оборудване (в т.ч. периферна техника, печатащи, сканиращи и копиращи устройства, специализирано компютърно оборудване и др., общо 34 артикула), осигуриха по-доброто и съвременно техническо и технологично обезпечаване работата/дейността и функциите на структури (дирекции, отдели и др.) и лица от Община Плевен, отговорни и пряко ангажирани с подготовката и изпълнението на проектите по ПРР 2021 – 2027 г., вкл. в качеството и на териториален орган по Приоритетна ос 1 на ПРР на Община Плевен. Подобри се и електронната работна среда.

Постигнатите проектни цели ще повлияят положително ефективността при изпълнението на публичните функции на общинската администрация, свързани с прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие по линия на ПРР.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: