Закриваща пресконференция по проект „Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“ ще се проведе на 6 декември

05.12.2023 17:09

Закриваща пресконференция по проект „Tourism as а bond of perspective development of border region” /„Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“/, e-MS code: ROBG-568, по Приоритетна ос – 2 „ Зелен регион „, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“, финансиран по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

На 6.12.2023 г. от 14:00 ч. в Информационо-посетителски център “Ad Putea”, с. Рибен, Община Долна Митрополия организира закриваща пресконференция по проект „Tourism as а bond of perspective development of border region” /„Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“/, e-MS code: ROBG-568, по Приоритетна ос – 2 „ Зелен регион „, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“, финансиран по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“.

Община Долна Митрополия успешно изпълни основните дейности, включени в проекта, които са свързани с опазване и частично възстановяване на каменните стени, социализация на местността и видеонаблюдение, изграждане на Информационно – посетителски център с прилежаща инфраструктура, паркоместа, благоустройство и изграждане на паркова територия за Римската крайпътна станция „Ад Путеа“.

Водещ бенефициент по проекта Община Долна Митрополия, а партньори са Община Мотатей и Църковното настоятелство „Свети Николай“, Мотатей.

Основната цел на проекта е да обедини хората в региона чрез опазване на тяхното общо културно и историческо наследство и да допринесе за икономическото им благосъстояние; да се подобри културното наследство на Еврорегиона и да се повиши обществената осведоменост за значението на културното и историческото наследство чрез създаване на интегриран туристически продукт – „Археология и култура“.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 1 483 998,37 евро, от които 1 261 398,60 евро от ЕФРР.

За информация и контакт: Анита Савчева, директор на ЕИХДГР, телефон: 0878 74 15 86 e-mail: [email protected]

www.interregrobg.eu

Проект „Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“, e-MS code: ROBG-568 Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: