Община Долна Митрополия изпълнява проект „Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“

16.11.2023 7:50

Община Долна Митрополия изпълнява проект „Tourismas а bond of perspectivedevelopment of border region” /„Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“/, e-MS code:ROBG-568, по Приоритетна ос– 2 „ Зелен регион „, Специфична цел 2.1 „Подобряванена опазването и устойчивото използване на природнотонаследство, ресурсите и културното наследство“, финансиран по Програма „INTERREGV-A Румъния-България 2014-2020“ чрез Европейския фондза регионално развитие, съгласно Договор за субсидия №99127/31.08.2018 г.

Водещ партньор по проекта е Община Долна Митрополия, а партньори са Община Мотатейи, Църковното настоятелство „Свети Николай“, Мотатей.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощвъзлиза на 1 483 998,37 евро, от които 1 261 398,60 евро отЕФРР.

Община Долна Митрополия 5855, Долна Митрополия, Област Плевен, Ул. “Св.св. Кирил и Методий“ № 39, Телефон/факс: 064 680 704, Електронна поща: dolnamitropolia@el-soft.com

Община Долна Митрополия приключи строителните дейности на обект: „Консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция „Ad Putea“, с. Рибен, Община Долна Митрополия, област Плевен“, включващ в себе си два подобекта: Подобект 1: „Консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция „Ad Putea“ – І етап”, в ПИ № 000100, местността „Царевец”, землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен и Подобект 2: „Информационно – посетителски център „Ad Putea“ и обслужваща туристическа инфраструктура“ УПИ VII – 474, кв.34, с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.

За информация и контакт: Анита Савчева, директор на ЕИХДГР,  телефон: 0878 74 15 86,  e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com

Дейностите са свързани с частично възстановяване и консервация на римската крайпътна станция Ад Путеа и изграждането на Информационно – посетителски център с прилежаща инфраструктура и паркова територия.

Проект „Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“, e-MS code: ROBG-568. Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

#тагове:

НАЙ-НОВИ: