В Община Червен бряг забраняват организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици

13.11.2023 16:44

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с постъпило писмо от ОДБХ – гр. Плевен с техен изх. № 7263/10.11.2023 г. и наш вх. рег. № 17-00-1311/13.11.2023 г., относно влошена епизоотична обстановка по отношение на особено опасни заболявания по животните, възникнали на територията на Р България, като Инфлуенца по птиците, африканска чума по свинете, шарка по овцете и козите и Заповед № РД 11-2661/10.11.2023 г.  на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Забранявам организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици, вкл. екзотични животни и птици, животински продукти, както и изложби на домашни животни и птици и екзотични животни и птици.
  2. Наложената забрана е до изричната отмяна на приложената Заповед. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на кметовете по населените места на територията на Община Червен бряг, Звено „Инспекторат“ и отдел „Икономика и общинска собственост“.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, както и да се обяви на официалната интернет страница на Община Червен бряг, по КТ „ЕТА“ и местния радиовъзел.

 АТАНАС АТАНАСОВ

Кмет на Община Червен бряг

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: