Как да се справим с обезвреждането на опасните отпадъци?

31.10.2023 7:30

Опасните отпадъци са онези боклуци, които представляват най-сериозен риск за природата и хората. Тяхното обезвреждане изисква спазване на предварително разписани еконорми, чиято цел е да се ограничи до минимум опасността от вредно въздействие върху околната среад. Те касаят събирането, транспорта, съхранението и рециклирането на опасните отпадъци.

Опасни отпадъци – основни характеристики

Рисковите боклуци са с различен произход, тъй като може да са отпадъци от бита, офисите, промишлеността, строителството, селското стопанство и всички останали човешки дейности. Различават се също така по вид като могат да бъдат твърдо, течно и газообразно състояние. Затова те могат да замърсят не само водните ресурси на планетата, но също така въздуха и почвата. Попаднали в тях, се увеличава рискът за здравето на населението и за унищожение на растителните и животински видове.

Понякога дори опаковките от хранителни продукти или химични вещества, които се използват ежедневно в бита, могат да попаднат в списъка на вредните боклуци. Така че, това не са само отпадъци от промишлените производства или ремонтните дейности, които се извършват в строителството.

Основни етапи при обезвреждането на рисковия боклук

Всички етапи от обезвреждането на опасните отпадъци са подчинени на минимизиране на риска от тяхното попадане в околната среда. През последните десетилетия мерките за съхранение  на планетата стават все по-разнообразни, след осъзнаването на огромната опасност за разрушаване на биосистемите в следствие на екологично замърсяване.

Сред най-масовите мерки за разделното събиране на отпадъците като за целта опасните боклуци се изхвърлят в специални контейнери и обособени депа. Голяма част от тях се събират контролирано, което е организирано в по-големите градове в страната.

Лицензирани фирми като opasnite.bg се занимават с безопасното транспортиране на ненужните вещи, а фабриките са задължени да спазват екологичното законодателство, за да не допускат изпускане на вредни вещества в природата.

Опасните отпадъци се подготвят за рециклиране и унищожаване, ако това е възможно, на специализирани площадки далея от населените места. В страната ни функционира и редица пунктове за приемане на отпадъци, в това число и на опасни такива. Това може да са непотребни електроуреди, излезли от употреба превозни средства, акумулатори, метални елементи и други.

Понякога опасните отпадъци се превозват по суша, вода и въздух до държави в ЕС, където има модерни мощности за тяхното обезвреждане. Подобна дейност се възлага на фирми, работещи в сферата на вторичните суровини. Те притежават обучен персонал, необходимата техника и ресурси, за да гарантират безрисковите етапи от обезвреждането на боклуците, които крият риск от замърсяване.

Как се рециклират опасните отпадъци?

Рециклирането е от огромно значение за преодоляване на кризата с боклука, която е приоритет на съвременното общество, към което се придържат развитите страни. Обработката на боклуците води до намаляване на техните количества, за съхранение на природните богатства, до икономии в икономиката и за съхранение на биологичното разнообразие на планетата.

Една част от опасните отпадъци вече подлежат на пълна преработка, което се дължи на високотехнологичните мощности в производствените дейности. Другите, които не могат все още да се рециклират, се съхраняват по начин, които да не замърсява планетата. Така се гарантира биологичният баланс и ограничаването на замърсяването на почвата, водата и въздуха, тъй като това вреди изключително много на живите същества.

Преработката на опасните отпадъци обаче продължава да е сложен процес, който изисква усилия от страна на човечеството. Но рециклирането засега е оптимален вариант за справяне с вредните ненужни предмети и вещества.

Фирми за обезвреждане на опасни отпадъци

Български лидер в бранша е компанията Норд Холдинг. Дружеството почти от 30 години е на пазара за вторични суровини, като разполага с пунктове за събиране на отпадъци из страната, специализирана техника за преработка на отпадъчните материали. Фирмата се занимава и с изкупуване на метален скрап като държи около 22 процента от пазара на черни отпадъци и още 16 процента от пазара на цветни метали в страната.

Компанията има своите сериозни позиции във вътрешния пазар на вторични суровини. В пунктовете на дружеството на изгодни цени гражданите могат да предават своите непотребни вещи и отпадъци, които не се изхвърлят в общите контейнери за смет.

Компанията подпомага правно и логистично фирми и граждани във връзка с изготвяне на документация, свързана с екологичното законодателство. Норд Холдинг е лоялен партньор към своите клиентите и с дейностите си грантира съхранение на околната среда и здравето на населението.

Източник на изображения: Pixabay

#тагове:

НАЙ-НОВИ: