Общински съвет – Плевен заседава днес по дневен ред от 37 предложения

28.09.2023 7:36

Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание днес, 28 септември, от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 37 предложения, първа точка е одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Общината за периода 2024 – 2026 г.

С Решение от януари 2023 г. на Министерския съвет е стартирана бюджетната процедура за 2024 година. Съгласно горецитираното решение Министърът на финансите е дал указания на първостепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. и общините, за подготовка и представяне на проектобюджетите за 2024 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2025 и 2026 г. Съгласно Закона за публичните финанси в бюджетната прогноза за местни дейности се включват и прогнози за общински сметки за средствата от ЕС и динамиката и състоянието на общинския дълг. Община Плевен е финансово стабилна, се посочва в бюджетната прогноза, внесена за заседанието на Общинския съвет.

Втора точка в дневния ред е предложение за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници /ВИ/ и биогорива 2024 – 2026 г. Програмата има за цел: Да определи местните видовете възобновяеми енергийни ресурси; Да се индивидуализират допустимите мерки за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива в община Плевен; Да се направи анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху общински обекти; Разработване на схеми за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива; Въвеждане на общинска система за ежегодни обучителни тематични кампании.

Този месец съветниците ще обсъждат предложение и относно даване на съгласие за предоставяне под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд – полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, проектирани в плана за земеразделяне и включени в масивите за ползване за стопанската 2023/2024 година, и определяне на цена за ползването на тези имоти. На заседанието влиза и точка за възлагане представителство и мандат за гласуване от името на Община Плевен в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“. Заседанието е насрочено за 10 октомври.

Предложение за организиране на изложба и осветяване на фасада на сграда с обществено значение в Плевен е шеста точка в предварителния дневен ред. В Община Плевен е получено от проф. д-р Росен Коларов – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), с което се отправя покана за партньорство между Плевен и агенцията във връзка с предстояща информационна кампания с цел популяризиране в обществото на същността и значението на донорството и трансплантацията – част от Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“. В подкрепа на информационната кампания се предлага: Съвместно организиране на изложба „Да! За живот“ от 16 до 24 октомври, като Община Плевен безвъзмездно да предостави пространство за излагане на творбите на млади художници, като се предпочита открита изложбена площ на място с голям поток от хора. Планира се през посочения период доброволци на Българския младежки Червен кръст да разпространяват донорски карти и информационни материали.

Сесията днес включва още: Обсъждане на предложение за подпомагане на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен през 2023 г.; Безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на общински спортен обект – помощен терен – тренировъчно игрище на ул. „Пиер Кюри“ №5; Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на математиците в България”, за нуждите на СМБ – секция Плевен, върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находяща се на партерния етаж в жилищен блок на ул. „Вардар”№9 в Плевен; Предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция на МВР – Плевен за нуждите на Второ РУ, на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, в жк „Сторгозия”; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 28 септември, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 28.09.2023 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-28092023-g. Традиционно заседанието на местния парламент ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет.

Това информират от ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: