Одобриха проекта на община Червен бряг „Бъдеще за децата от община Червен бряг“

31.08.2023 8:29

Подаденият от Община Червен бряг проект BG05SFPR0002-2.003-0065 „Бъдеще за децата от община Червен бряг“, процедура BG05SFPR0002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс, е сред одобрените на национално ниво.

Целта на проекта е подобряване развитието на децата в ранна възраст, повишаване на информираността и здравната култура сред родителите на деца в ранна възраст в общината по отношение на здравната профилактика и превенция, достъп до здравни грижи и услуги. Акцентът е поставен върху важността на ранното детско развитие и ранното идентифициране на затрудненията при децата.

По проекта ще бъдат предоставяни услуги за ранна детска интервенция, насочени към деца в ранна възраст с увреждания и затруднения в развитието, или риск от развиване на такива.

Услугите за семейно – ориентирана ранна детска интервенция ще се предоставят от новоназначен и обучен екип от специалисти към Община Червен бряг, с цел подобряване качеството на живот и осигуряване социалното включване на децата и техните семейства.

Ще бъдат назначени и здравни медиатори, които ще работят основно с фокус малките населени места на територията на общината. Медиаторите ще си взаимодействат с екипа за ранна детска интервенция и други услуги на територията на общината. Ще провеждат дейности за информиране, консултиране, посредничество и насочване сред ромските общности в селата и градовете от община Червен бряг.

Проект BG05SFPR0002-2.003 – 0065 „Бъдеще за децата от община Червен бряг“ ще надгради проект № BG05M9OP001-2.018-0046 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, финансиран от ОП РЧР и ОП НИОР и реализиран в последните 2 години, съвместно с още четири партньори, включително и от маргинализирани общности, като ромите.

Дейностите, които ще се изпълняват по настоящият проект, включват: предоставяне на услуги за ранно детско развитие и семейно-ориентирана ранна детска интервенция; идентифициране на деца с увреждания и затруднения в развитието и промотиране на услугата в общността; мерки за превенция, профилактика и информираност в ромската общност.

Проектът е на стойност 390 040.00 лв. и с продължителност от 26 месеца.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: