Допълване на тарифата за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД ще гласуват общинските съветници

29.08.2023 15:05

Предложение относно допълване на приетата тарифа за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД е една от общо 39-те точки, включени в предварителния дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет – Плевен. То ще се проведе на 31 август 2023 г. от 09.00 часа в зала „Гена Димитрова“.

Съветниците ще решават и за изменение на Разчета за капиталови разходи на Община Плевен за 2023 год., за  избор на съдебни заседатели за Районния и  Окръжния съд – Плевен, за участието на Община Плевен в подготовката и подаване на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) като партньор. Предложение относно даване на съгласие за участие на Община Плевен чрез 19 от населените места, съставни на общината, като учредител на сдружение с нестопанска цел в обществена полза – Местна инициативна група на територията на община Пордим също ще бъде гласувано. То е във връзка с изпълнението на Договор между Министерството на земеделието, Държавния фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, и Община Пордим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. Освен разрешения за допускане на частично изменение на Общия устройствен план на гр. Плевен и за изработване на проект за подробен устройствен план, ще се гласуват и предложение за даване безвъзмездно за управление на ПГМЕТ – гр. Плевен,  на недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост, за осигуряване на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, за нуждите на Сдружение „Клуб по спортни танци АРТЕФАКТ“ и други. Това информират от Община Плевен.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: