Общински съвет – Плевен заседава на 27 юли по предварителен дневен ред от 27 предложения

25.07.2023 11:59

Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание в четвъртък – 27 юли, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 27 предложения. Традиционно сесията на Общинския съвет ще се излъчва в реално време на интернет страницата на институцията https://obs.pleven.bg/

На предстоящата сесия съветниците ще разгледат предложение за изменение на свое Решение №1290 от 30 март тази година. Всяка година Община Плевен осигурява финансиране за организация и участие в Ученическите игри съгласно Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас за текущата учебна година. С цитираното Решение №1290 Общински съвет – Плевен определи финансиране от 25 000 лв. за организиране и провеждане на Ученически игри през 2023 година. С оглед на повишения брой плевенски училищни отбори, класирани за държавни финали, както и обективно увеличените разходи за транспорт за участие в състезанията, гласуваните с горепосоченото решение средства се оказват недостатъчни за разплащане на извършените разходи. Недостигът е в размер на 3 600 лв. В тази връзка предложението, което влиза за обсъждане, е определените 25 000 лева да бъдат увеличени на 28 600 лв.

Предложение за кандидатстване по процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“, финансирана по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. е трета точка в предварителния дневен ред. С писмо от Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ информират за стартиране на процедура за техническа подкрепа на общинските зоологически градини чрез Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Помощта цели да подпомогне разработването на проектни предложения и последващото финансиране на инвестиционни проекти. Максималната безвъзмездна финансова техническа помощ за проектно предложение е до 200 000.00 лева с ДДС, в което се включват всички преки и непреки разходи. Процедурата за техническа подкрепа на общинските зоологически градини по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е насочена към запазване на биоразнообразието и консервацията на защитени видове. След изпълнение на настоящото проектно предложение, Община Плевен в партньорство със Зоологическа градина „Зоопарк „Кайлъка“ – Плевен“, планира да кандидатства с инвестиционен проект към програма „Околна среда“ 2021-2027 г., компонент „Биоразнообразие“, с който ще се състезава на конкурентен принцип за 52 460 384.00 лв. за петте региона (Северен централен, Северозападен, Североизточен, Южен централен и Югоизточен регион).

Дневният ред на съветниците в Плевен този месец включва и обсъждане на предложение за провеждане на обществена поръчка за възлагане на услуга „Обществен превоз на пътници по автобусни линии в пакет: „Плевен – Бохот“ и „София – Плевен“, маршрутно разписание от общинската и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Плевен. Предстои решение и по внесено искане за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения в общината. Постъпилите до администрацията предложения от директори на детски и учебни заведения, са за. провеждане на процедури за отдаване под наем на помещения за провеждане на допълнителни форми на обучение, автомати за закуски и топли напитки и бюфет за закуски. Съгласно общинската Наредба №7 части от имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след организиране и провеждане на публичен търг или конкурс, за което се изисква решение на Общинския съвет.

Юлската сесия включва още: Предложение за отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Сдружение „Мото клуб огнени сенки” на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, на ул. „Любен Каравелов”; Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение Фолклорен танцов клуб „Българско хоро“ върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи част от сграда на ул. „Васил Левски“ №150; Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Колоездачен клуб Кайлъка Райдърс Плевен“ върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, на ул. „Марибор“ №1; Предложение по проект за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала до 30kW за продажба на ел. енергия в с. Бохот; Разрешения относно изработване на проекти за изменения на подробни устройствени планове; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Плевен, за 27 юли са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-27072023-g. Съгласно Правилника за работа на местния парламент всички точки се обсъждат предварително в заседания на постоянните комисии.

Това информират от ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: