Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават днес и утре

26.06.2023 12:08

Общо 46 предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на Общински съвет – Плевен за м. юни, обсъждат този месец постоянните комисии в местния парламент. Заседанията са в два поредни дни – днес и утре /26 и 27 юни/.

26 ЮНИ /ПОНЕДЕЛНИК/

Днес заседават 6 от комисиите: ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Стопанска политика и транспорт“, ПК по „Бюджет и финансова политика“, ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по „Здравеопазване и социална политика“

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева заседава от 13,00 часа. Комисията ще разгледа постъпили преписки от Ивайло Атанасов – председател на НЧ „Съгласие 1869“, и заявления относно ползване на репетиционна зала, внесени от Фолклорен танцов клуб „Българско хоро“ и Клуб по спортни танци „Артефакт“.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 21 точки. Сред тях са: Промени в разчета за капиталови разходи на община Плевен за 2023 г.; Предложение за безвъзмездно право на ползване от Сдружение „Диабет“, Плевен върху общински имот; Предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за нуждите на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване”; Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет чрез Окръжна прокуратура – Плевен, за нуждите на Районна прокуратура – Плевен, на нежилищен имот на ул. „Васил Левски“ №176; Разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията, както и определяне на продажни цени на жилищата; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 15,00 ч. Дневният ред на комисията включва разглеждане на промени в Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на общината, както и точка за прекратяване на концесия за търговска дейност върху имот – публична общинска собственост: част от гарова градина. Съветниците ще се запознаят и с искане за промяна в инвестиционната програма на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, ще бъде представено и писмо от Браншово сдружение на автобусните превозвачи в областта.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава от 15,30 ч. по дневен ред от 16 предложения. Заседанието ще започне с обсъждане на бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период. Ще бъде разгледано и предложение за промени в разчета за капиталови разходи на община Плевен за текущата година. Сред останалите точки са: Разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията, както и определяне на продажни цени на жилищата; Предложение за продажба на общински незастроен поземлен имот по плана на града, отреден за обществено обслужване; Одобряване на подробни устройствени планове за поземлени имоти на територията на общината; и др.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ заседава от 16,00 ч. под председателството на заместник – председателя на комисията Генади Динков. Дневният ред включва обсъждане на седем предложения и две постъпили преписки. Съветниците ще разгледат промени в общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на общината, Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общинския съвет, както и предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Диабет“ върху общински имот – частна общинска собственост, находящо се в сграда на бул. „Русе“ №1. Дневният ред включва още: Предложение за предоставяне безвъзмездно на общински имот за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за нуждите на Териториално звено ГРАО; Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет чрез Окръжна прокуратура – Плевен, за нуждите на Районна прокуратура – Плевен, на нежилищен имот – частна общинска собственост на ул. „Васил Левски“ №176 в Плевен; Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „ФК Вихър – гр. Славяново” върху спортно игрище в землището на гр. Славяново; Промяна в статута на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение: за здравни и социални услуги, находящ се в с. Мечка. Правната комисия ще разгледа и молба от Фолклорен танцов клуб „Българско хоро“ относно ползване на зала, като и жалба от живущите на бул. „Русе“№45 в Плевен.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. Д-р Евгения Бързашка заседава днес от 17,00 ч. Комисията ще обсъди предложение от Дирекция „Социално подпомагане“ за проект на Програма за закрила на детето за 2023 г. на Община Плевен. Ще бъдат разгледани и постъпилите преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

27 ЮНИ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават две от комисиите – ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ и ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов заседава от 12,30 ч. по дневен ред от пет точки. Ще бъдат разгледани заявление от Клуб по спортни танци „Артефакт“ – Плевен и заявление от Българска федерация на клубовете по спортни танци, както и молба от фолклорен танцов клуб „Българско хоро“ относно ползване на зала.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 13,00 ч. по 28 предложения. Сред тях са: Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти в кв.57 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор; Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за второстепенна улица в кв.611 по плана на гр. Плевен; Предложение за разполагане на комбиниран спортен уред 6 в 1 в Градската градина на Плевен; Проекти за свързване на фотоволтаични ел. централи в населени места в общината; др.

Всички точки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. юни, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец юни 2023 г. https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yuni-2023-g. Редовното заседание на Общински съвет – Плевен е насрочено за 29 юни (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 46 предложения.

 

Това информират от Пресцентър на ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: