Община Плевен организира заключителна пресконференция по проект: „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”

15.06.2023 16:14


На 22 юни 2023 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен на III етаж, ще се състои заключителна пресконференция по проект: „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”, Административен договор за БФП № BG16M1OP002-5.004-0006-C01 (№Д-34- 124 /19.11.2019 г.), който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.
Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни екологични транспортни средства. Проектът има заложени специфични цели, които включват опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт, спестяване на енергия, намаляване на шума и вибрациите в градските райони и други, които ще бъдат представени подробно по време на пресконференцията.
Общата стойност на проекта е 17 951 744, 44 лв., от които: Безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд – 12 747 404, 66 лв. Съфинансиране от националния бюджет на РБ – 2 249 542, 00 лв. Съфинансиране от бенефициента: 2 954 797, 78 лв.
Начало на проекта: 04.12.2019 г.
Край на проекта: 13.12.2023 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: