Фронт офис за развитие и реформиране на капацитета в системата на социалните услуги отвори врати

14.06.2023 11:40

Проект „Подкрепа за реформиране на системата от социални услуги в община Плевен“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, реализира Община Плевен. Проектът е фокусиран върху прилагането на интегрирани мерки с оглед изпълнението на правомощията на местната администрация, свързани с осъществяването на отговорностите й по реда на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Подкрепата за реформиране на общинския капацитет ще допринесе за по-благоприятно развитие на процесите в системата на социалните услуги и ще се улесни преходът към новите механизми на местно ниво. Реализацията на проекта ще допринесе за плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи. Дейностите по проекта включват обособяване на фронт офис, наемане, обучение и супервизия на персонала за осъществяване на правомощията на общинско ниво; изготвяне на анализи и проучване на състоянието на всяка социална услуга; подпомагане и консултиране разработването на програми за качество на социални и интегрирани социално-здравни услуги; провеждане на разяснително-информационни кампании на местно ниво относно предоставяните социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Фронт офисът е на бул. Русе № 1, Стоматологична поликлиника, ет. 1, ст. 13, работното време е от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., тел. 064/610 088, e-mail: [email protected]

Екипът ще информира интересуващите се относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условия и срокове за тяхното ползване и заплащане; ще съдейства и консултира за избор на подходящи за лицата социални услуги; ще насочва за ползване на социални услуги и информира за достъпа до услуги. Персоналът също така ще извършва мониторинг на услугите „лична помощ“ чрез посещения на място в домовете на потребителите; ще извършва насочването за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като изготвя предварителна оценка на потребностите; ще идентифицира проблеми, свързани със задълженията и отговорностите на общините по Закона за личната помощ, Закона за хора с увреждания, както и по Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги и др.

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: