Приключиха дейностите по обновяване и модернизация на зала „Катя Попова“ в Плевен

12.05.2023 15:15

Община Плевен е бенефициент по проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0005-С01 (№ РД-02-37-1) от 09.02.2022 г., осъществяващ се с финансовата подкрепа на Процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с комбинирана подкрепа с финансов инструмент от „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

преди ремонта….

Извършените интервенции на сградата са свързани с обновяване, оборудване, обзавеждане, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна архитектурна среда с осигурен достъп за хората в уязвимо и неравностойно положение.

Сградният фонд и материално-техническа база на зала „Катя Попова” са подобрени чрез извършване на основен ремонт, приложени  мерки за енергийна ефективност, осигурена достъпна среда чрез изграждане на асансьор и нова стълба за евакуация; осигурен достъпен маршрут до асансьора за хора в неравностойно положение; промени по инсталациите с цел привеждането им в съвременните норми и стандарти. Извършен е ремонт на целия покрив на сградата, на съществуващите санитарни възли, а за хората в неравностойно положение са изградени нови. С основния ремонт на зрителната зала и помещенията за артистите, както и с доставеното ново оборудване, са подобрени акустичните условия на залата, което заедно с другите приложени мерки в обекта доведоха до цялостната му модернизация и подобряване на качеството на предоставяната услуга.

след ремонта…

Заложените цели на проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“ отчитат положителни резултати и промени в развитие на физическата и жизнена среда в града с повишаване на нейното естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение. С постигнатата по-добра визия на емблематичната общинска сграда – зала „Катя Попова“, обект на обществени прояви, се подобрява средата за отдих и култура, с което  се повишава и комфорта на гражданите и гостите на гр. Плевен.

Официалното откриване на обновената и модернизирана по проекта зала „Катя Попова” в гр. Плевен е на 22 май 2023 г.

Общата стойност на проекта е 2 695 892,37 лв., от които: 2 262 535,43 лв. с безвъзмездна финансова помощ, 427 092,94 лв. с финансов инструмент и 6 264,00 лв. – собствено финансиране.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца (09.02.2022 г. – 09.12.2023 г.)

#тагове:

НАЙ-НОВИ: