Включиха доставка на аератор за езерото в парк „Кайлъка“ в капиталовите разходи на общината  

30.03.2023 14:10

Общински съвет – Плевен прие изменение в капиталовите разходи на Общината за 2023 година и включи в разчета четири нови обекта: обект „ОП “Интеррег V-A Румъния – България““, доставка на товарен микробус за нуждите на Приюта за временно настаняване на безстопанствени животни, доставка на шкаф за съхранение на регулационни планове за нуждите на отдел „Кадастър и регулация“ и доставка и монтаж на аератор за езеро в парк „Кайлъка“. Решението бе прието единодушно на днешното заседание.

В края на 2022 г. бе приет Закон за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., популярно наричан „удължителен закон“. Той ще се прилага до приемане на Закон за държавния бюджет за 2023 г., но не повече от три месеца. Срокът спира да тече от деня на разпускане на Народното събрание до деня на конституиране на следващото. Със свое решение от февруари тази година съветниците утвърдиха Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Плевен с бюджетни средства за 2023 г. в размер на 14 436 451 лв., от които 6 728 691 лв. са преходни остатъци от целеви трансфери за капиталови разходи от 2020, 2021 и 2022 години, 3 433 300 лв. са целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г., и 4 274 451 лв. – други бюджетни средства. Днес по разчета бяха направени четири допълнения, като по всяко бяха внесени пояснения:

Въпреки ситуацията и липсата на общински бюджет за 2023 г. Община Плевен продължава изпълнението на проекти по оперативни програми, като финансирането на част от разходите на някои от тези проекти се извършва със собствени средства. С решение от януари тази година местният парламент даде съгласие за осигуряването на финансови средства в размер на 199 631,68 лв. с ДДС за актуализация стойността на договор за изпълнение на обект „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект „Военен етнографски комплекс“ на територията на парк-музей „Гривица“ по проект „Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020г.“. В момента строително-монтажните работи в парк „Гривица“ са временно спрени, като индикативната дата за продължаването им е краят на март 2023 г. След възобновяването ще е необходимо разплащане с изпълнителя. В тази връзка днес съветниците допълниха разчета на капиталовите разходи за текущата година с обект „ОП “Интеррег V-A Румъния – България““, финансиран със собствени бюджетни средства в размер 199 632 лв.

За дейността на звено „Приют за временно настаняване на безстопанствени животни“ към общинския отдел „Екология“ е необходимо закупуването на товарен микробус, тъй като наличният е с малък и не отговаря на изискванията на Българската агенция по безопасност на храните, като в същото време е много амортизиран и това налага чести ремонти. В тази връзка местният парламент одобри към капиталовите разходи доставка на товарен микробус за звеното, финансиран със собствени бюджетни средства в размер на 24 000 лв.;

За нуждите на отдел „Кадастър и регулация“ е необходимо закупуването на шкаф, където да се съхраняват регулационните планове на населените места от община Плевен. Най-ниската предложена цена е 1 565 лв., което прави разхода инвестиционен и следва да бъде включен в разчета за капиталови разходи за текущата година. С днешното решение разчета се допълва с обект: „Доставка на шкаф за съхранение на регулационни планове“ финансиран със собствени бюджетни средства – 1 565 лв.

С Решение №895 от 7 декември 2020 г. на Министерския съвет на Община Плевен бяха предоставени безвъзмездно за управление имоти – публична общинска собственост, намиращи се в защитена местност „Кайлъка“ /от Моста до едноименния хотел в парка/. Един от тези имоти е т.нар. „Езеро с лодките“ до Часовниковата кула, което е една от емблемите на парка и града. Водният обект, обаче, е изключително занемарен – поради застой на водата той е заблатен и създава предпоставки за зарази, популация на комари и неприятни миризми. С договора за безвъзмездно предоставяне за управление, сключен между Държавата, представлявана от Областния управител, и Община Плевен, езерото е прехвърлено за управление на Община Плевен и тя, като негов стопанин, е длъжна да полага нужната грижа. След проучване на възможните мерки за поддръжката е установено нуждата от аератор, като предложението за решение днес получи одобрението и от Общинския съвет. Община Плевен ще финансира доставката и монтажа на съоръжението със собствени бюджетни средства в размер на 31 200 лв.

Това информират от ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: