„МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН” ООД обявява конкурс за длъжност „Началник отделение по ортопедия и травматология“

27.01.2023 11:22

„МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН“ООД

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

На основание чл. 90 от Кодекс на труда, във връзка с чл. 68 , ал.7 от Закона за лечебните заведения, да се проведе конкурс за избор на Началник отделение по Ортопедия и травматология за нуждите на „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”;
 2. Придобита специалност – съответстваща на профила на отделението;
 3. Трудов стаж – минимум 5 години по специалността след придобиването й в лечебно заведение за болнична медицинска помощ;
 4. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в 3 етапа:

 1. Проверка на съответствието на представените документи.
 2. Разглеждане на писмен проект на тема “Развитие на Отделение по ортопедия и травматология – перспективи.”;
 3. 3. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурса – свободен текст;
 • професионална биография;
 • копие на диплома за висше образование;
 • копие на диплома за придобита специалност;
 • удостоверение за трудов стаж или препис-извлечение от трудовата книжка;
 • писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

Документите на кандидатите се приемат в Счетоводството на „МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен” ООД в срок до 10:00 часа на 27 февруари  2023 г. в два запечатани плика, както следва:

–  за документите: надписан плик с трите имена, адрес, e-mail и телефон за връзка;

– за писмения проект – ненадписан плик, който се поставя в надписания плик с документите.

С допуснатите кандидати събеседването ще се проведе на 01.03.2023 година в 11.00 часа, в конферентната зала на Корпус С на „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД, ул.“Трите бора“ 24.

Допуснатите кандидати следва да участват чрез лично явяване, чрез Skype или по друг подходящ начин на комуникация.

а

#тагове:

НАЙ-НОВИ: