Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на урбанизираните територии в община Долна Митлополия

09.01.2023 17:36

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри на урбанизираните територии на гр. Долна Митрополия,  гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Божурица, с. Горна Митрополия, с. Победа и с. Подем, община Долна Митрополия.

В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 2 от 06.01.2023г. заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по тях до 06.02.2023г. вкл. пред Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен.

Приетите кадастрални карти и кадастралните регистри са изложени в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1, ет. 8 до 06.02.2023г.  включително.

Желателно е заинтересованите лица, които искат да направят справка за имотите си, да представят  документи за собственост.

Справки и възражения могат да се правят и на www.kais.cadastre.bg

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: