Увеличение на наказателните дела през 2022 година отчита Окръжен съд Плевен

28.12.2022 9:17

Постъпилите дела за периода 01.01. – 30.11. 2022 година са 1951 броя, което е само със 7 дела по-малко от предходната година за същия период. По видове дела се наблюдава увеличение на наказателните дела, които през текущия период са постъпили около 90 броя повече, като увеличението при делата първа инстанция е около 60 дела, а при втората инстанция около 30. Намаление в постъплението се вижда при гражданските дела с около 90 броя – постъпили са 828 дела, а при търговските дела намалението е само от 10 дела в сравнение със същия период за предходната година – сега постъпилите са 180.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ са постъпили 166 броя, което е почти без разлика от предходната година, когато са били постъпили 161 дела. Отново най-многобройни са делата свързани с искове за допускане на осиновяване, искове за поставяне под запрещение, искове за произход и искове за обезщетение от деликт. През миналата година делата по тези предмети също са имали най-голям дял.

Постъпили в съда през 2022 година (до 30.11.) ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ са 676 броя, които са с 90 дела по-малко от същия период за 2021 година, като последните години се вижда една тенденция на намаление постъплението на този вид дела. По видове дела, най-голям е дела на исковете за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение (87), обжалване действия на частен съдебен изпълнител (63). Делата по исковете по Семейния кодекс свързани с отношенията между родители и деца, издръжки са 63 броя, като тук влизат и 13 дела за защита от домашно насилие (миналата година са били 8). По Кодекса на труда за възнаграждения, незаконно уволнение, обезщетения – 53 броя. Като бройки не се различават съществено от постъпилите през същия период за отминалата година.

Относно бързината на приключване на гражданските дела, приключилите дела първа инстанция са 151 броя, като в тримесечен срок са приключили 68 броя, което е 45% от общо приключилите, като се забелязва лек спад в този процент, в сравнение с предходната година.

При въззивните граждански дела този процент е по-висок в сравнение с първоинстанционните дела – 84% за този период, който е без промяна в сравнение с предходната година.

При ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА най-голям дял от постъпилите дела заемат исковете свързани с права и отношения породени от търговска сделка – 70 броя, почти толкова колкото са били и предходната година. Делата по несъстоятелност тази година са 31 броя, като тук се вижда понижение в сравнение с предходната година, когато са били 50 броя.

Приключилите търговски дела са 177 броя, от разгледаните 298. Тук се вижда незначително намаление на приключилите дела, като през същия период за 2021 година те са били с 8 броя повече, но и делата за разглеждане са били малко повече (307).

При търговските дела се наблюдава промяна в бързината на тяхното решаване. През 2022 година процентът на приключилите в тримесечен срок търговски дела е 61% срещу 52% през 2021 година.

Относно НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА от общ характер, първа инстанция, за периода 01.01.-30.11.2022 година са постъпили 104 дела, което е почти без промяна в сравнение с миналата година, когато са постъпили с 5 броя по-малко.

Най-голям е дела на постъпилите дела за производство, пренасяне, търговия на наркотични вещества – 29 броя, за използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра – 12 броя, 12 дела са за смърт или телесна повреда в транспорта, 7 броя за пране на пари, 6 са свързани с кражба или грабеж, 5 за убийство, 4 дела са за подкуп.

Като бройка общо приключилите от този вид дела са 102, които са точно толкова, колкото са били приключили в същия период през 2021 година. От тях 19 броя са минали по реда на съкратеното съдебно следствие, т.е. подсъдимият е признал вината си и не е искал да се събират доказателства за нея. През предходната година за този период са приключили по реда на съкратеното съдебно следствие, също толкова броя дела.

Делата приключили със споразумение са 58 броя, като 51 са внесените в съда споразумения, а по 7 от делата споразумението е постигнато в съдебно заседание. През предходната година 50 дела са приключили със споразумение.

За периода са постановени 36 присъди, като 5 от тях са оправдателни.

Приключили в тримесечен срок 78% от решените дела. За сравнение, в предходния период този процент е бил 73%.

Частни наказателни дела първа инстанция:

Постъпилите през 2022 година са 549 броя, разгледани са 560 броя от които са приключили 537. От тях в тримесечен срок са приключили 531 броя дела, което е 99%. Този показател не се е променил от предходната година, когато също 99% от решените частни наказателни дела първа инстанция, са решени в тримесечен срок.

НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ, които са постъпили в Окръжен съд Плевен, през 2022 година до 30.11. са 294 броя, които са с 30 повече, отколкото са постъпили за същия период през 2021 година, когато са били 264 броя.

Приключили са 297 от разгледаните дела, като 260 бр. са приключили в тримесечен срок, което е 87%, а през 2021 година този процент е бил – 81%.

През 2022 година има 6 постъпили искания за разпит в Синята стая. За сравнение, през 2021 година тези искания са били 3. Исканията най-често са от Районен съд Плевен, от Административен съд – Плевен и от разследващи полицаи, които разпитват деца на фазата на досъдебното производство. От Окръжен съд Плевен не е провеждан разпит в Синята стая.

Информация: Окръжен съд Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: