Община Плевен обнови пътен надлез за жк „Сторгозия“ и уличната мрежа в индустриалната си зона

02.12.2022 10:09

 Община Плевен приключи проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0004-C01 (№ РД-02-37-44) от 10.07.2020г., осъществяващ се по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По проекта са финализирани всички предвидени строително-ремонтни дейности, включващи реконструкция и обновяване състоянието на прилежащата на урбанизирана територия на гр. Плевен линейна инфраструктура – транспортна техническа инфраструктура – улична мрежа и транспортно съоръжение „пътен надлез“ в границите на индустриалната зона на града („Зона с потенциал за икономическо развитие“), за осигуряване на по-добра мобилност, транспортна свързаност, достъпност и логистика и превенция на пътни инциденти.

Извършена е реконструкция на пътни и тротоарни настилки на линейни обекти от градската среда, общо – 21 689,00 кв.м (вкл. съпътстваща инфраструктура – осветление и предпазни елементи, достъпна архитектурна среда) – реконструирани са улица ,,Вит“ – от фирма „ИЗОБОР“ до кръстовището с ул. ,,Втора задгарова“, гр. Плевен (общо – 13 022,00 кв.м), улица „Северна“, гр. Плевен (общо – 5 233,00 кв.м), Пътен надлез за жк „Сторгозия“, гр. Плевен (общо – 3 434,00 кв.м). Общо незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони възлизат на 21 689,00 кв.м.

Целите, извършените дейности и постигнатите резултати  по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ са свързани с постигане на устойчива и екологична градска среда, предлагаща подобрено качество на живот и възможности за икономическо развитие – развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното техническо, естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност, в т.ч. за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност,  постигне на ресурсна ефективност, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени. Броят население, ползващо се от подобрената градска среда възлиза на 95 хил души.

Общата стойност на реализирания проект е 3 974 424,43 лева (100% БФП) от които:

Европейско финансиране:  3 378 260,77 лв. (85%)

Национално съфинансиране: 596 163,66 лв. (15%)

Срок на изпълнение: 30 месеца

Начало на проекта: 10.07.2020 г.

Край на проекта: 10.01.2023 г.

Този документ е създаден във връзка с Административен договор ПБФП № BG16RFOP001-1.007-0004-C01(№ РД-02-37-44) от 10.07.2020 г. за проект № BG16RFOP001-1.007-0004 „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.”.

 

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: