С пресконференция и официална церемония „Откриване на обекта“ приключи проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“

01.12.2022 10:15

С пресконференция и официална церемония „Откриване на обекта“ приключи изпълнението на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“.  В рамките на заключителната пресконференция заместник-кметът с направление „Проекти и хуманитарни дейности“ –  г-н Стефан Милев обобщи всички изпълнени дейности и постигнати резултати по проект: „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0004-C01 (№ РД-02-37-44) 10.07.2020 г., по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Община Плевен.

Ръководителят на проекта, г-н Евгени Генов, представи презентация за постигнатите цели и резултати по проекта, а именно, постигане на ресурсна ефективност, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени, както и подобряване състоянието на улична мрежа на Плевен. По проекта са изпълнени ремонтни дейности на обектите: „Реконструкция на улица „Вит“ – от фирма „ИЗОБОР“ до кръстовището с ул. „Втора задгарова“, гр. Плевен“, „Реконструкция на улица „Северна“, гр. Плевен“, вкл. съоръжения към транспортна техническа инфраструктура, а именно обект: „Реконструкция на пътен надлез за жк „Сторгозия“, гр. Плевен“.

Г-н Генов подчерта, че изпълнението на проекта е довело до подобряване на общото качество на живот на жителите на гр. Плевен от всички възрасти, развитие на бизнеса, привличане на инвеститори и стимулиране на предприемачеството.

Официалната церемония по откриване на обекта се състоя при пътен надлез за жк „Сторгозия“. Отец Иван от църквата „Св. Троица“ в Плевен отслужи ритуал за здраве. Трикольорната лента тържествено прерязаха ръководителят на проекта г-н Генов, инж. Дилков и инж. Димитров – представители на строителната фирма „Трейс Груп Холд“ АД, изпълнител на ремонтните дейности.

На събитията присъстваха представители на ръководството на Община Плевен в лицето на Милен Яков – заместник-кмет „Финанси и икономика“, Стефан Милев – заместник-кмет „Проекти и хуманитарни дейности“, екипът по управление на проекта с ръководител Евгени Генов, служители на Общинска администрация, представители на ОИЦ – Плевен, граждани и медии.

Общата стойност на реализирания проект е 3 974 424,43 лева, от които 3 378 260,77 лева европейско финансиране и 596 163,66 лева национално съфинансиране, представляващи 100%  БФП.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: