Община Плевен приключва проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“

25.11.2022 7:46

Община Плевен ще проведе на 29.11.2022 г. (вторник) от 11:30 часа  заключителна пресконференция в Заседателната зала на Община Плевен, ет. III и от 13:00 часа Официална церемония „Откриване на обект“, която ще се състои на обект: „Пътен надлез за жк „Сторгозия“ – гр. Плевен“. Събитията се реализират в рамките на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0004-C01 (№ РД-02-37-44) 10.07.2020 г., осъществяващ се с финансовата подкрепа на Процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Община Плевен.

На пресконференцията ще бъдат анонсирани източниците на финансиране, целите, извършените дейности и постигнатите резултати по проекта, с акцент, оповестяващ изпълнените СМР дейности, върху включените в него обекти, чрез насочени интервенции за реконструкция и обновяване състоянието на прилежащата на урбанизираната територия на гр. Плевен линейна инфраструктура – транспортна техническа инфраструктура – улична мрежа и  транспортно съоръжение „пътен надлез“ в границите на индустриалната зона на града („Зона с потенциал за икономическо развитие“), за осигуряване на по-добра мобилност, транспортна свързаност, достъпност и логистика, и превенция на пътни инциденти.

В рамките на проекта са реализирани дейности на следните обекти: „Реконструкция на улица „Вит“ – от фирма „ИЗОБОР“ до кръстовището с ул. „Втора задгарова“, гр. Плевен“, „Реконструкция на улица „Северна“, гр. Плевен“, вкл. съоръжения към транспортна техническа инфраструктура, а именно обект: „Реконструкция на пътен надлез за жк „Сторгозия“, гр. Плевен“, с оглед на което се постигна и осигури устойчива и екологична градска среда, предлагаща подобрено общо качество на живот с възможности за икономически растеж, развитие на бизнеса, привличане на инвеститори и стимулиране на предприемачеството чрез интегрираното въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен – развитие на физическата и жизнена среда в града, повишаване на нейното техническо, естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност, в т.ч. за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност.

С успешното изпълнение на проекта, в по-глобален аспект, се постигна ресурсна ефективност, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени, както и подобряване състоянието на улична мрежа на Плевен като цяло, в контекста на европейските пространствени инфраструктурни инициативи и Концепцията за устойчиво развитие.

Общата стойност на проекта е в размер на 3 974 424,43 лева, от които 85% европейско финансиране и 15% национално съфинансиране, представляващи 100%  БФП.

Срокът за изпълнение на Административния договор за БФП е 30 месеца (10.07.2020 г. – 10.01.2023 г.).

Това информират от Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: