Започва обществено компостиране в община Левски

11.11.2022 10:21

Първата изградена позиция за обществено компостиране в град Левски, разположена в централните зелени площи на площад „Свобода“, е  посетена от Леонетка Данаилова – учител по биология и ученици от СУ „Крум Попов“ – гр. Левски на 9 ноември, съобщи Екипът за управление на проекта.

Екипът е запознал учениците с целта, дейностите и очакваните резултати по Проект „Със знания за природата към нулеви отпадъци“.

Децата са научили, какво е компостиране и кои са отпадъците, които се компостират и ,че ще бъдат монтирани 120 ограждения за обществено компостиране, като 41 от тях ще се позиционират в град Левски.

Всяка позиция ще обхваща определен брой ползватели, а чрез компостирането (домашно и обществено) ще се предотвратят общо 174т./годишно/ биоразградими отпадъци.

Ползите от демонстрационния проект са екологични и икономически. Значително ще се намалят генерираните отпадъци, както и количеството на депонираните, респективно разходите за управление на отпадъците, а ще се увеличат ползите за околната среда. Нещо повече, ползвателите ще могат да използват готовия компост за собствените си градини като подобрител на почвата, информира Екипът за управление на проекта.

Директорът на СУ „Крум Попов“, Валентина Дженева е отбелязала, че полезната информация ще бъде разпространена от самите ученици сред техните връстници, на принципа „Предай нататък“.

Ползотворната среща на учениците с Екипа за управление на проекта е във  връзка с изпълнението на Административен договор за БФП №Д-34-3/04.02.2022г., рег. №BG16M1OP002-2.009-0032-С01 за реализацията на Проект №BG16M1OP002-2.009-0032 „Със знания за природата към нулеви отпадъци”, финансиран по приоритетна ос 2 „Отпадъци”, процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, в предвид изпълнението на Поддейност 2.2: „Поставяне на компостери пред многофамилните сгради, в междублокови пространства и /или обществени зелени площи и поставяне на ограждения за тях“, и във връзка с писмо-предложение с изх.№РД-08.00-1759/26.10.2022г. на Кмета на Община Левски до учебните заведения на територията на гр. Левски.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: