Утре съветниците решават за дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 15 училища

26.10.2022 16:25

Предложение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 15 училища на територията на община Плевен, влиза за обсъждане в дневния ред на Общински съвет – Плевен този месец. Предложението е под номер 10 в предварителния дневен ред на насроченото за четвъртък (27 октомври) заседание на местния парламент.

Съветниците се събират от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен, сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията включва 32 точки – 31 предложения, последна точка е питане от общински съветник. Сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ОбС – https://obs.pleven.bg/.

Заседанието ще започне с разглеждане на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от ЕС за същия период. С решение от януари тази година Министерски съвет стартира бюджетната процедура за 2022 г. Съгласно указанията, дадени от Министъра на финансите първостепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. и общините, трябва да подготвят и представят бюджетни прогнози за периода 2023-2025 г. Една от основните цели на Община Плевен е спазване на фискалните правила, както и подобряване системата на вътрешен контрол, управлението на риска, контролните дейности и мониторинга, които са важен елемент от системите за финансово управление и контрол. Община Плевен е финансово стабилна и няма в дългосрочен план да наруши разпоредбите на Закона за публичните финанси по отношение на неразплатените разходи и поетите ангажименти, освен при възникване на непредвидени обстоятелства, се посочва в предложението до съветниците.

Общинските съветници ще обсъждат предложение и за актуализация на Стратегическата карта за шум на град Плевен. Актуализирането е в изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и Директивата за оценка и управление на шума в околната среда. Основните проблеми на Плевен по отношение на шума са свързани с постоянното нарастване на броя моторни превозни средства, се посочва в документа. Ежегодно РЗИ – Плевен предоставя доклад за шумовото натоварване на града, като в него са отразени данните от 21 пункта за мониторинг на шум: 9 пункта отчитат данни от територии с интензивен автомобилен трафик; 3 пункта отчитат данни от територии с промишлени източници на шум – производствено складови територии и зони; и 9 пункта отчитат данни от територии, подлежащи на усилена шумозащита.

В дневния ред този месец влизат и две предложения за общинската транспортна схема. Първото е за провеждане на процедура по ЗОП за възлагане на услуга „Обществен превоз на пътници по автобусна линия София – Плевен. Второто предложение касае е за промяна в общинската транспортна схема и е свързано с промени м маршрутните разписание на новите градски електробусни линии №20 и № 21.

Предложението за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Плевен е една от основните точки, които ще стоят на вниманието на съветниците. В Община Плевен са постъпили искания от директори на 15 общински училища и становища от РУО – Плевен за съответните учебни заведения, относно даване на разрешения по смисъла на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на маломерни самостоятелни или слети паралелки през учебната 2022/2023 г. Постъпилите заявления са от пет училища в Плевен – СУ “Анастасия Димитрова“, МГ ”Гео Милев”, ПГХВТ „Луи Пастьор”, СУ ”П. Яворов и ПГ ”Захарий Зогараф”, останалите са от малките населени места в общината – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен, ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене, ОУ “Васил Левски“ – с. Беглеж, ОУ „Антон Страшимиров“ – с. Бохот, СУ „Христо Ботев“ и НУ ”Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Славяново, ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец, ОбУ „Христо Ботев” – с. Мечка, , ОУ ”Христо Ботев” – с. Николаево и ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бръшляница.

Дневният ред на сесията включва още: Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „ЛИК – 1959“ – Плевен върху общински недвижим имот в града; Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения; Одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по реда на ЗУТ и провеждане на тръжни процедури за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост; Разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18, както и определяне на продажни цени на жилищата; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен https://obs.pleven.bg/bg/ , раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-27102022-g.

Това информират от Общински съвет Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: