НАП продава недвижими имоти и гори в землището на Върбица, Николаево, Търнене и Къртожабене

20.10.2022 12:34

Търг с тайно наддаване по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК ще се проведе в сградата на ТД на НАП Велико Търново, офис ПЛЕВЕН, ул. Дойран № 43, на 03.11.2022г., от 10:30 ч., на: Втора тръжна процедура; таен търг на 100 % от първоначалната тръжна цена.

ПРОДАВА СЕ:

Група № 1 – Недвижим имот. УПИ, КИД: 12752.301.593 или УПИ V – 593, кв.42, отреден за жилищно строителство, съгласно АОС № 34684/04.10.2006г., площ 1310 кв. м, находящ се в с. Върбица, община Плевен, област Плевен.

Обща първоначална цена на групата: 5400.00 лв. /пет хиляди и четиристотин лева/

Група № 2 – Недвижим имот: ГОРА, КИД 51620.135.287, залесена територия с площ от  2.500 декара в отдел 210, подотдел „г“ в местността „Дългиня“, съставляваща имот № 135 287 по картата на възстановената собственост на с. Николаево, площ 2500 кв. м, находящ се в с. Николаево, община Плевен, област Плевен.

Обща първоначална цена на групата: 3 500,00 лв. /три хиляди и петстотин лева/

Група № 3 – Недвижим имот: ГОРА, КИД 51620.137.11, залесена територия от 4.230дка, вид на горите – широколистна гора, находяща се в местността „Дългиня“, съставляваща имот № 137011, ЕКАТТЕ 51620 по плана на земеразделяне на с Николаево, съгласно скица № К 21300/12.05.2016г. на Общинска служба „Земеделие“ гр. Плевен, площ 4230 кв. м, находящ се в с. Николаево, община Плевен, област Плевен.

Обща първоначална цена на групата: 6 300,00 лв. /шест хиляди и триста лева/

Група № 4 – Недвижим имот: ГОРА, КИД 73674.110.30, залесена територия с площ от 2.500 декара отдел 186, подотдел „в“ в местността „Исмайловото“, съставляваща имот № 110 030 по картата на възстановената собственост на с. Търнене, площ 2501 кв. м, находящ се в с. Търнене, община Плевен, област Плевен.

Обща първоначална цена на групата: 3 700.00 лв. /три хиляди и седемстотин лева/

Група № 5 – Недвижим имот: ГОРА, КИД 40974.56.5, залесена територия с площ от 3.125 декара, отдел 738, подотдел „а“ в местността „Каменец“ , съставляваща имот № 056 005 по картата на възстановената собственост на с. Къртожабене, площ 3125 кв. м, находящ се в с. Къртожабене, община Плевен, област Плевен.

Обща първоначална цена на групата: 3 900.00 лв. /три хиляди деветстотин лева/

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 24.10.2022г. до 28.10.2022г., от 10.00 ч. до 16.00 ч., на адрес: с. Върбица, с. Николаево, с. Търнене и с. Къртожабене, община Плевен, област Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: