27.7% от населението на Плевенска област е на 65 и повече навършени години

07.10.2022 15:16

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години. Това анализират от НСИ.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години в област Плевен е 31.9%, а на мъжете – 23.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастовите групи до 55- 59 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 62 742 души, или 27.7% от населението на областта.

Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 133 990 души, или 59.3%.

Делът на най-младото население се увеличава от 12.9% през 2011 г. на 13.0% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14 намалява от 34 744 през 2011 г. на 29 388 през 2021 г., или с 15.4%.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: