Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения

03.10.2022 12:08

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.314- МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На основание Решения на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник” №2 от 13.07.2020г. и  № 2 от 29.09.2022 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” обявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ  Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

  1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ има следните цели:

  1. Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности за развитие на конкурентоспособността на територията на МИГ;
  2. Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификация на неземеделските дейности;
  3. Подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“ и иновации;
  4. Усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

2. Наименование на мярката от СВОМР:

Мярка  6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

  1. Допустими кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговски закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 

Критерии за допустимост:

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл. 18 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

  1. Допустими дейности:

По 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

4.1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) в съответствие с т. 14 от Насоките за определяне на условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените СВОМР;

4.2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

4.3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ, услуги в секторите на компютри, оптика и електроника, автомобили и други превозни средства и други услуги в полза на населението);

4.4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление (включително и от вторични продукти, отпадъци и остатъци);

4.5. Развитие на занаяти (включително предоставянето на услуги свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

5. Допустими за финансова помощ са следните разходи:

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

5.1. Изграждане, придобиване, вкл. чрез лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

5.2. Закупуване, вкл. чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

5.3. Общи разходи за проекта, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

5.4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

6. Период за прием:

Втори прием – поради осигурено допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие, съгласно Допълнително споразумение № РД50-26/26.10.2021 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-26/05.04.2018 г.  и прехвърлени средства по бюджета на мярка 6.4.1, съгласно Допълнително споразумение № РД50-26/11.03.2022 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-26/05.04.2018 г.

Начален срок:03.10.2022 година

Краен срок:07.11.2022 година, 17:00 часа;

 7. Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

8. Бюджет на приема:

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по първи прием – 550 000 лв.

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по втори прием – осигурено допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие, съгласно Допълнително споразумение № РД50-26/26.10.2021 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-26/05.04.2018 г.  и прехвърлени средства по бюджета на мярка 6.4.1, съгласно Допълнително споразумение № РД50-26/11.03.2022 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-26/05.04.2018 г.  в размер на 377 289,91 лева.

 9. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 15 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 150 000 лева.

 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 5%е в размер на750 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 5%е в размер на7 500 лева.

 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 75%е в размер на11 250 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 75%е в размер на112 500 лева.

Финансовата помощ не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи за проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) и 75 на сто за всички останали инвестиции от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието му може да бъде само в парична форма.

10. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

ТОЧКИ
1. Проектът е свързан с развитие на селски, еко-, културен и други алтернативни форми на туризъм 20
2. Проектът е за инвестиции в предоставяне на услуги за населението извън туристическите 15
3. Проектът е свързан с производствени дейности 10
4. Проектът е представен от физически лица и ЕТ на възраст между 18 и 40 години (включително) или жени 10
5. 1.      Проект, създаващ добавена стойност и нови работни места – до 15 точки:

Ø  до 2 работни място – 10 точки

Ø  над 2 работни места – 15 точки

15
6. Проектът предвижда инвестиции във възобновяеми енергийни източници за собствено потребление 15
7. Проектът включва дейности за развитие на нови за кандидата/бенефициента услуги, консултации за населението и/или занаятите или дейности, които надграждат съществуващ неземеделски бизнес и/или услуги 15

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 40 точки (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

11. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Централен офис  на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: 

гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А.

Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 

  1. Елица Дякова – Изпълнителен директор на МИГ „Долна Митрополия-Долни Дъбник”

Телефон: 0877 74 51 54

  1. Нина Петрова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 087774 5151

  1. Гергана Христова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0877 74 51 52

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по приема.

Допълнителни въпроси могат да се задават само на следната електронна поща: [email protected] , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“: http://migdmdd.eu/  и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

12. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него

#тагове:

НАЙ-НОВИ: