„Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения

03.10.2022 11:49

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ 

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.524- МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ” № 3 от 26.04.2021г. и  № 3 от 29.09.2022 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” обявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ  Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ има за цел повишаване на квалификацията чрез организиране на групи от земеделски стопани и провеждане на посещения на земеделски стопанства с цел запознаване с конкретен проблем или начин на изпълнение на дадена работа и обмяна на опит между участниците.

 1. Наименование на мярката от СВОМР:

Мярка  1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“

 1. Допустими кандидати

По настоящата процедура допустими кандидати са:

 1. Професионални гимназии или центрове за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение имащи право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“;
 2. Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или околната среда или биотехнологиите или хранителните технологии и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.
 3. Неправителствени или браншови организации с предмет на дейност в областта на селското стопанство или в областта на горското стопанство или в областта на опазване на околната среда или в областта на водите.

 

Критерии за допустимост:

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл. 18 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

 1. Допустими дейности:

По мярката се подпомага организирането и провеждането на посещения на земеделски стопанства. Посещенията на земеделски стопанства са дейности по организиране на групи от земеделски стопани и провеждане на посещения на земеделски стопанства с цел запознаване с конкретен проблем или начин на изпълнение на дадена работа и обмяна на опит между участниците в областта, например на:

 • биологичното земеделие, използване на поливна техника и технологии с нисък разход на вода;
 • използване на енергоефективна земеделска техника и технологии за обработка на почвата и за прибиране на реколтата;
 • използване на странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини; технологии, техники и съоръжения за подобряване на съхранението и прилагането на оборски тор и въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор.

5. Допустими за финансова помощ са следните разходи:

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

5.1. Разходи за организирането на трансфера на знания чрез посещения на стопанства;

5.2. Разходи за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците в посещенията на земеделски стопанства.

6. Период за прием:

Втори прием –– поради налични остатъчни средства от приема с първи краен срок за подаване на проектни предложения .

Начален срок:03.10.2022 година

Краен срок:07.11.2022 година, 17:00 часа.

 7. Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

8. Бюджет на приема:

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по първи прием – 70 000 лв.

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по втори прием –остатъчни средства от приема с първи краен срок за подаване на проектни предложенияв размер на 70 000 лв.

 9. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 5 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 15 000 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 5 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 15 000 лева.

 10. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

ТОЧКИ
 

Критерии за оценка на капацитета на организацията:

1. Организацията е извършвала обучение на земеделски производители чрез курсове, семинари, индивидуално обучение и други подобни форми 20
2. Организацията е организирала подобни дейности в областта на земеделието или горите от типа на обмяна на опит, открити дни, организиране на научно-практически конференции и кръгли маси, участие в изложби, участие в международни проекти с подобна тематика 15
3. Персоналът на организацията, ангажиран с предмета на дейност, е преминал обучение или е повишил квалификацията си 10
 

Критерии за оценка на всяка демонстрационна дейност:

4. Темата съответства на включените в мярката приоритетни области от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони 20
5. Управителят на стопанството, в което се извършва посещението има специфичен професионален или практически опит в областта на земеделието 15
6. Условията в стопанството, в което се извършва посещението, съответстват на темата 15
7. Стопанството включва биологично земеделие 5
  Общ брой: 100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 точки (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

11. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Централен офис  на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: 

гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А.

Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 

 1. Елица Дякова – Изпълнителен директор на МИГ „Долна Митрополия-Долни Дъбник”

Телефон: 0877 74 51 54

 1. Нина Петрова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 087774 5151

 1. Гергана Христова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0877 74 51 52

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по приема.

Допълнителни въпроси могат да се задават само на следната електронна поща: [email protected] , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“: http://migdmdd.eu/  и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

12. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: