Общински съвет – Плевен заседава по 24 предложения в четвъртък

28.09.2022 12:37

Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание в четвъртък – 29 септември, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията включва 24 предложения, разгледани предварително на заседания и на постоянните комисии. Традиционно сесията на Общинския съвет ще се излъчва в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/.

В началото на заседанието ще бъде представен отчета за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. Сборният бюджет на Община Плевен за 2021 г. е приет с Решение №461/25.02.2021 г. на Общинския съвет и е в размер на 125 703 919 лв. – 84 887 071 лв. за финансиране на “Делегирани от държавата дейности” и 40 816 848 лв. за “Местни дейности” и “Дофинансиране на делегирани от държавата дейности”. През отчетния период Бюджет 2021 е претърпял промени вследствие корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили дарения, застрахователни обезщетения, трансфери от министерства, ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси те се отразяват служебно по Бюджета на Общината и не е необходимо решение на Общинския съвет. След настъпилите промени общият обем на Бюджета на Община Плевен към 31.12.2021 г. е 150 007 059 лв., в т.ч.: “Държавни дейности” – 105 175 633 лв., “Местни приходи” – 44 831 426 лв.

За обсъждане този месец влизат и две предложения, касаещи общинския жилищен фонд. Първото е за промени в Решение №265 от 30 юли 2020 г. на Общинския съвет, с което са определени броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища. Съгласно Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18, по своето предназначение общинските жилища се разпределят по фондове, като съобразно потребностите на общината предназначението им може да бъде променяно с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета. През периода 8 февруари – 22 август 2022 г. в Община Плевен са постъпили заявления за закупуване на общински жилища от наематели, настанени в тях по административен ред. Във връзка с това се предлага 38 жилища от фонд „Жилища за настаняване под наем“ да бъдат прехвърлени във фонд „Жилища за продажба“. Второто предложение е за разглеждане и утвърждаване на списък на общински жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в тях по административен ред и отговарящи на условията, както и определяне на продажни цени на тези жилища. Списъкът включва 10 жилища – осем от тях в жк „Дружба“ и две в жк „Сторгозия“.

Съветниците ще разгледат и две предложения, постъпили от НАП – ТД Велико Търново, офис Плевен – предложение за възлагане в собственост на Община Плевен на недвижим имот и моторно превозно средство – предмет на проведена трикратна публична продан без определяне на купувач, и второто – предложение за възлагане в собственост на Община Плевен на 5 недвижими имота – предмет на проведена трикратна публична продан без определяне на купувач, находящи се в землищата на селата Върбица, Николаево, Търнене и Къртожабене.

Дневният ред на сесията включва още: Обсъждане на предложение за продажба на застроен общински недвижим по плана на гр. Плевен на собственика на законно построени върху имота сгради; Предложение за проект за улична канализация и СКО за жилищна сграда; Предложения за частични изменения на Общия устройствен план на гр. Плевен; Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на канал до поземлен имот в местността Момин геран; Изработване на проект за ПУП – ПП на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод до съществуваща шахта и електропровод до помпена станция в поземлен имот в местността Под селото в землището на с.Горталово; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 29 септември, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-29092022-g

Това информират от ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: