Съветниците решават за скарите и барбекютата в открити междублокови пространства, улици, паркове, градини

27.09.2022 7:51

Днес заседават две от постоянните комисии – ПК по „Обществен ред и сигурност“ и ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“.

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов заседава от 13,00 ч. като една от точките е обсъждане на предложение за допълнение на Наредба №5 за пожарната безопасност на територията на община Плевен.

Традиция в голяма част от българските семейства е саморъчното приготвяне на зимнина от плодове, зеленчуци и месо през късната пролет, през лятото и есента.

Обичайна практика в градовете е това да се извършва на улицата, паркове, в междублоковите пространства и т.н. Чести са конфликтите на битова основа във връзка с паленето на технически устройства (скари, самоделни барбекюта), както и огън, което освен че създава предпоставки за пожари и увреждане на сгради и имущества в съседство, влошава качеството на атмосферния въздух… Пише в предложението на общинската администрация.

Предлага се в член 10 да се създаде нова точка 8, забраняваща „приготвянето на храна или зимнина чрез технически устройство – скари, барбекюта и други подобни – както и чрез използването на огън от дърва или въглища в открити междублокови пространства, улици, паркове, градини и други обществени места.“

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава днес от 14,00 ч. по дневен ред от 14 точки. На вниманието на съветниците ще стоят: Предложение за даване на съгласие и определяне срок за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Плевен; Предложение за проект за улична канализация и СКО за жилищна сграда на ул. „Бунтовник“ в гр. Плевен; Предложения за одобряване на частични изменения на Общия устройствен план на Плевен; Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план; др.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: