Кметът на Община Долни Дъбник даде старт на проект “Реконструкция и рехабилитация на площад и прилежащите му улици в село Садовец“

07.09.2022 11:45

ДОГОВОР № BG06RDNP001-19.278-0002-С01/15.01.2021г. 

Проект: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД И                                                          ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ УЛИЦИ В СЕЛО САДОВЕЦ “, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 19.2 – ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 110 269,60 лв. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА 

Във връзка с изпълнение на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  BG06RDNP001-19.278-0002-С01 от 15.01.2021г. финансиран от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, Ви уведомяваме, че на 05.09.2022г. от 11:00ч., на обект: „Площад“ находящ се между ул. „Иван Асен II“ и ул. „Хан Аспарух“,  с. Садовец, общ. Долни Дъбник, официално бе открита строителна площадка за реализация на проект “Реконструкция и рехабилитация на площад и прилежащите му улици в село Садовец “ по подмярка 19.2 – „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19  – „Водено от общностите местно развитие”  от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Началото на церемонията бе дадено с тържествен водосвет,

отслужен от отец Милен, който благослови присъстващите и начинанието.

Старта на проекта и откриването на строителната площадка направи

кметът на общината г-н Иван Ветов, който държа приветствена реч пред присъстващите на събитието граждани, гости, представители на фирмата изпълнител на обекта и служители на Общинска администрация.

Целта на проекта е да се създаде благоприятна и балансирана среда за отдих на жителите и гостите на село Садовец.

Благоустрояването на площта и оформянето й като площад, но с допълнена и обогатена функционалност и възможност за ползване е от особено значение за гражданите и гостите на село Садовец.

Площадът, избран за реконструкция и рехабилитация, е обособен неформален втори център на село Садовец. Около него се намират автобусна спирка и различни търговски обекти. Мястото се е наложило като център за общуване на жителите на село Садовец. С реализацията на проекта се цели осигуряване на ежедневен отдих на гражданите и гости на село Садовец и подобряване на естествения микроклимат в центъра чрез разширяване зелената система.

Основните дейности по проекта включват реконструкция и рехабилитация на площад и прилежащите му улици. Проектът предвижда да се обнови неформалният втори център на селото, като участъкът ще се асфалтира, ще се изградят нови тротоари, ще се оформят зелени площи и ще се монтират пейки и кошчета за отпадъци.

Реализирането на проекта ще доведе до подобряване привлекателността на село Садовец като място, което осигурява адекватно качество на живот, свободен достъп до обновена и благоустроена площ за обществено ползване, както и достъп до безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество физическа и жизнена среда.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз.

       Европа инвестира в селските райони.

 

 

Единен информационен портал за СКФ на ЕС в България

www.eufunds.bg

#тагове:

НАЙ-НОВИ: