Община Червен бряг обявява конкурс за длъжността „Финансов контрольор“

15.08.2022 13:50

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Червен бряг със седалище и адрес : 5980, гр. Червен бряг, ул. „ Антим I“ №1,  на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-09-349/15.08.2022 г. на Кмета на Община Червен бряг

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността „Финансов контрольор“, в общинска администрация Червен бряг – 1 щатна бройка.
 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен: Магистър;
 • Професионален опит – 2 години и/или ранг IV младши;
 • Професионално направление на висшето образование – икономика, счетоводство, правни науки и финанси.
 1. Кратко описание на длъжността:
 • Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл). Експертна длъжност е, която има за цел: да осъществява предварителен финансов контрол върху процесите и дейностите, свързани с приходите и разходите на Община Червен бряг, както и всички решения и действия, които имат пряко финансово изражение, при командироване на общинските служители в страната и чужбина, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както й при тяхната продажба, при назначаването на нови служители в администрацията на Община Червен бряг. Финансовия контрольор се произнася /дава мнение/ по отношение на законосъобразността при поемане на задълженията и/или извършването на разходите на основата на осъществен предварителен контрол. Проверява верността на първичните счетоводни документи, правилното изчисляване на количествата и сумите в тях, достоверното и точно отразяване на информационното съдържание на стопанската операция, съответствие с поетото задължение и компетентността на лицето, разпоредило извършването на разхода.
 1. Допълнителни изисквания и компетенции за заемане на длъжността:
 • Познаване на действащата законодателно уредба в РБ и програмни документи в областта на финансово-контролната дейност; познаване на следните нормативни актове: Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и всички указания и методически насоки към него; Закона за местното самоуправление и местната администрация; Закона за администрацията; Закона за защита на класифицираната информация; Закона за защита на личните данни; Закона за обществените поръчки; Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки.
 • Познаване на вътрешно нормативната уредба /Устройствен правилник на общинска администрация Червен бряг, Наредбите на Общински съвет – Червен бряг, Етичен кодекс и др./
 • Необходими компетентности:
 • Ориентация към резултатите;
 • Работа в екип;
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 • Комуникативна компетентност;
 • Професионална компетентност;
 • Аналитична компетентност;
 • Компютърна грамотност – Офис пакет за MS Windows (Word, Excel, Power Point), Интернет, правно-информационни продукти и електронна поща.
 1. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа:

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 • Интервю.
 1. Минимален размер на основната заплата:
 • 720 лева /основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи възнаграждението/

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

 1. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл –
  Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Копие от документи за образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
  (Tрудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такъв);
 • Автобиография;
 • Други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • Документите се подават лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) в срок до 14 дни от публикуване на обявлението за конкурса в Център за административно обслужване /ЦАО/, находящ се на партерен етаж в сградата на община Червен бряг, с адрес: гр. Червен бряг, ул.“ Антим І “ № 1, всеки работен ден от 8,30-17,00 ч.
 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписват трите имена на кандидата, длъжността за която кандидатства. За всяко постъпило заявление се издава входящ номер на подателя му, датата и часът на приемането му.
 • Документите може да се подадат по електронен път, на e-mail: [email protected], като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, а останалите документи заверени „Вярно с оригинала“ от кандидата.
 • Телефон и лице за контакт: 0659/92020 и 0659/92708 – Антоанета Костадинова – секретар на община Червен бряг.
 • Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документи.
 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса:

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват публично на информационното табло в ЦАО на Община Червен бряг, с адрес: гр. Червен бряг, ул. „ Антим I“ № 1 и официалната страница на Община Червен бряг в интернет (https://www.chervenbryag.bg),  в раздел  „ Конкурси“- Конкурси за държавни служители.

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

#тагове:

НАЙ-НОВИ: