Николай Яков ще е председател на РИК!

12.08.2022 17:09

Днес ЦИК излезе с решение ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за народни представители на 2 август 2022 г. Ето какво пише в решението:

Постъпило е писмо от областния управител на област Плевен с вх. № НС-05-16/23 от 07.08.2022 г. на ЦИК. Към писмото са представени уведомление за липса на съгласие, протокол от 07.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Тодоров Яков ЕГН …
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ярослав Николов Димитров ЕГН …
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Бориславов Жеков ЕГН …
СЕКРЕТАР: Здравко Алдомиров Енев ЕГН …
ЧЛЕНОВЕ: Юлия Симеонова Стефанова ЕГН …
Крум Васков Пенчев ЕГН …
Ангел Димитров Иванов ЕГН …
Евгения Вескова Миланова ЕГН …
Красимир Димитров Данков ЕГН …
Айгюл Алиева Хасанова ЕГН …
Яница Янкова Линева ЕГН …
Йорданка Иванова Димитрова-Божева ЕГН …
Тодор Ботев Славеев ЕГН …

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: