НЧ „Искра 1923“ – село Горна Митрополия изпълнява проект „Популяризиране на нематериалното културно наследство на славоните от село Горна Митрополия“

11.08.2022 7:39

Народно читалище „Искра 1923“ село Горна Митрополия изпълнява проект „Популяризиране на нематериалното културно наследство на славоните от село Горна Митрополия“, финансиран чрез административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.457-0003-C01.

Проектът е на стойност 24 998,40 лв. безвъзмездна финансова помощ и се финансира по процедура BG06RDNP001-19.457 на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 7.02 „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“, от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В изпълнение на проекта се провежда проучване на нематериалното културно наследството на славоните от село Горна Митрополия, община Долна Митрополия, запазено в народните песни. Местните жители разказват за научените песни от своите родители, баби и дядовци, по какви поводи и на какви празници се изпълняват, с какви обичаи и ритуали характерни за живота на славоните се свързват. Събраната информация ще бъде оформена в песнопойка на славонските песни, в която всяка песен ще бъде представена на словашки език с превод на български език.

Проектът предвижда провеждане на празник на славонските традиции, на който ще се изпълнят традиционни за славоните песни и танци и ще се представи традиционна славонска сватба по начина, по който се е изпълнявала в миналото.

Празникът ще се състои на 1 септември 2022 г. (четвъртък) от 18:00 часа на площада на село Горна Митрополия.

Екип на НЧ „Искра 1923“ – с. Горна Митрополия

#тагове:

НАЙ-НОВИ: