Променят броя на потребителите на специализирана социална услуга в община Плевен

03.08.2022 14:12

С решение на Общински съвет – Плевен, се променя броят на потребителите на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Плевен. Услугата започна дейността си с капацитет 386 потребители на 1 април 2021 г. като делегирана от държавата дейност, след одобрение от Агенцията за социално подпомагане и последващо решение на Общинския съвет. Година след началото капацитетът на услугата не може да бъде достигнат поради редица обстоятелства, посочени в доклад до кмета на Общината, които бяха представени и пред местния парламент.

Сред изброените от директора на услугата „Асистентска подкрепа“ – Община Плевен причини, налагащи намаляването на капацитета й, са: възрастни потребители с тежки здравословни проблеми, които обуславят висока смъртност сред тях; наличие на социални услуги, предоставяни от Община Плевен със сходен предмет на дейност и частично припокриващи се целеви групи; текучество сред асистентите. В резултат на тези обстоятелства и поради липсата на положителна тенденция за увеличаване броя на потребителите, се стига и до предложението за намаляване капацитета на услугата от 386 на 240 потребители. Предложението има предварителното одобрение и от Агенцията за социално подпомагане.

С решение на Общински съвет – Плевен броят на потребителите на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ в общината се намалява от 386 на 240, считано от 1 септември тази година.

Услугата „Асистентска подкрепа“ включва осигуряване на дейности за предоставяне на персонална грижа в дома на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена степен намалена работоспособност.

 

Това информират от ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: