Проведе се втора работна среща за формиране на местно партньорство между Община Пордим и Община Плевен

28.06.2022 12:24
На 27 юни в Заседателната зала на община Пордим се проведе втора работна среща за формиране на местно партньорство между Община Пордим и Община Плевен, за разясняване целите и приоритетите му, възможностите за кандидатстване, ползите от партньорството за кандидатстване по мярка 19.1 и в последствие за изпълнение на Стратегията за Водено от Общностите Местно Развитие /СВОМР/ на територията на Община Пордим и населени места от Община Плевен, без строителните граници на град Плевен (град с население над 30000 жители) за новия програмен период 2021-2027г.
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., посредством мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ финансира създаването на местни инициативни групи и Стратегии за водено от общностите местно развитие, които обхващат не само селски, но и градски ареали, извън строителните граници на град с население над 30000 жители.
На срещата присъстваха представители както от стопанския, така и от нестопанския сектор, които заявиха интерес за участие в новосъздаващото се местно партньорство между община Пордим и община Плевен.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: