Кметът на община Пордим кани на информационна среща за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Пордим – Плевен

23.06.2022 12:13

Община Пордим ще кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., като Водещ партньор за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Пордим – Плевен.

Във връзка с това, кметът на община Пордим – г-н Детелин Василев, кани представители на:

  • Нестопанския сектор: НПО, читалища, физически лица
  • Стопанския сектор: Фирми,кооперации,земеделски производители, занаятчии

Както и всички за интересовани лица от местната общност, да участват в информационна среща, която ще се проведе на 27.06.2022 г.

  • от 10:00 часа в град Пордим – Заседателната зала на община Пордим
  • от 14:00 ч. в кметството в гр. Славяново

Целта на събитието е да се оповести намерението за формиране на местно партньорство между Община Пордим и Община Плевен, да се разяснят целите и приоритетите му, възможностите за кандидатстване, ползите от партньорството.

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., посредством мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ финансира създаването на местни инициативни групи и Стратегии за водено от общностите местно развитие, които обхващат не само селски, но и градски ареали, извън строителните граници на град с население над 30000 жители.

Местните инициативни групи се създават съгласно Програмата за развитие на селските райони, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие. Те са неправителствени организации, които включват в състава си публични, бизнес и граждански организации, действащи на  територията. МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони. Тя действа като агенция за развитие, която управлява и прилага стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, като организира и провежда приеми и оценки на проекти по стратегията, подготвени и подадени от организации и физически лица с адрес на управление или постоянен адрес на територията на МИГ.

В тази връзка е постигната договореност с общинското ръководство на Община Пордим за създаване на Местна инициативна група  на територията на община Плевен (без териториалните граници на град Плевен) с териториите на следните населени места:

 

03068 с. Беглеж

05921 с.Бохот
06495 с.Брестовец
17258 с.Горталово
17854 с.Гривица
24935 с.Дисевица
37856 с.Коиловци
40974 с.Къртожабене
41037 с.Къшин
43147 с.Ласкар
47963 с.Мечка
51620 с.Николаево
55765 с.Пелишат
61426 с.Радишево
62116 с.Ралево
67088 гр.Славяново
72566 с.Тодорово
73523 с.Тученица
73674 с.Търнене

и община Пордим с всички населени места

В предстоящия програмен период 2020 -2027 г., вече формирания МИГ, ще има възможност да кандидатства и изпълни подготвителна мярка – 19.1 със срок 6 месеца и със следните дейности

  • популяризиране на процеса на разработка на стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР);
  • обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  • проучвания и анализи на територията;
  • подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР), включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
  • координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Стратегиите за водено от общностите местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

Минималният размер на бюджета за прилагането на една стратегия, финансирана само от ПРСР е в размер на 3 млн.евро. При включване на още Оперативни програми като ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП“Околна среда“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ стратегията на МИГ може да достигне до над 8 млн лева.  Това е един допълнителен финансов ресурс, който ще бъде на разположение на бенефициентите от територията на МИГ, а именно цялата община Пордим и територията на 19-те населени места от община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: