Продават на търг бившия тухларски завод в Червен бряг!

13.06.2022 14:10

Търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК ще се проведе в сградата на ТД на НАП Велико Търново, офис ПЛЕВЕН, ул. Дойран № 43, на 23.06.2022г., от 10:00 ч., на бившия тухларски завод в гр.Червен бряг:

Група № 1. Недвижими имоти: НЕДВИЖИМ ИМОТ, състоящ се от 4 /четири/ броя урегулирани поземлени имота със следните кадастрални номера: 80501.807.183; 80501.807.185; 80501.807.186 и 80501.807.187 , находящи се в гр.Червен бряг, бул. Европа № 4- индустриална зона, обща площ на имота 47723 кв.м, придобит с акт за частна общинска собственост и построените в него 31 /тридесет и една/ броя сгради

Първоначална цена на групата: 1 473 063.60лв. /един милион четиристотин седемдесет и три хиляди шестдесет и три лева и шестдесет стотинки/

Група № 2 НЕДВИЖИМ ИМОТ: УПИ, КИД 80501.807.184, Поземлен имот с идентификатор 80501.807.184, находящ се в гр.Червен бряг, бул. Европа № 4- индустриална зона, площ 644 кв.м, придобит с акт за частна общинска собственост.

Първоначална цена на групата: 6 795.00лв. /шест хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и 00стотинки/

Група 3: Движима вещ: Непрекъсната производствена линия, състояща се от: поточна линия за материала за производството; вакуум преса; поточна линия за сурова продукция,1 бро

Първоначална цена на групата:  203 904.00лв. /двеста и три хиляди деветстотин и четири лева и 00 стотинки/

Група 4: Движими вещи: Вагони /Вагони за тунелна пещ – 31 броя; Малки сушилни вагони -12 броя; Големи сушилни вагони – 22 броя/

Първоначална цена на групата: 16 486.40лв. / шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 13.06.2022 г. до 17.06.2022г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на вещите – гр. Червен бряг, Индустриален квартал.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Велико Търново Офис гр. Плевен, ПЛЕВЕН, ул. Дойран 43, ет.4, стая 404  всеки присъствен ден от 13.06.2022 г. до 17.06.2022г. от 09:00 ч. до 17:30ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 17.06.2022 г. по банкова сметка с IBAN: BG 56 IORT 8043 3300 2500 01     BIC IORTBGSF в ТБ “ ИНВЕСТБАНК“  АД клон В.Търново.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

За контакти: телефон  (064) 898-395 Йоана Мандолска; (064) 898-368– Петя Илиева,

ел. адрес [email protected]

С приходите от провежданите търгове на движими и недвижими вещи, се покриват частично или напълно публични задължения на собствениците им. До тази крайна мярка се стига, след като са изчерпани всички способи, които Агенцията има, за да събере дължими суми – изпращани са съобщения и са провеждани срещи със задължените лица

#тагове:

НАЙ-НОВИ: