Община Никопол изпълни успешно проект за енергийна ефективност на жилищни сгради

10.06.2022 7:30

Община Никопол изпъл­ни успешно проект № BG16RFOP001­-­2.003-0023 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град  Никопол“

Във връзка със сключен договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по процедура BG16RFOP001-2.003 – „Енергийна ефективност в периферните райони-3” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, бе реализирано проектно предложение № BG16RFOP001-2.003-0023 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град  Никопол“. Проектът е финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинасиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Към настоящия момент дейностите по проекта са приключили и са обновени следните многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. Никопол, а именно: на МЖС на ул.“Раковска“ №8 , МЖС на ул.“Елия“ №47-49 , МЖС на пл.“Европа“ № 1 и МЖС на ул.“Крепостна“ №12 и обектите са въведени в експлоатация. Общата цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на домовете на територията на град Никопол и осъществяване на рентабилна експлоатация на сградите, което ще позволи устойчиво да продължи използването и поддържането им с оглед  подобряване на условията на живот на обитателите на сградите.

Стойност на бюджета:            1 154 083.19 лева

Финансиране от ЕС (ЕФРР):       980 970.72 лева

Национално финансиране:       173 112.47 лева

За информация и контакт:

Община Никопол 5940, гр.Никопол, Област Плевен, ул.”Александър Стамболийски” № 5,

Телефон: 06541/2190, Факс: 06541/2764, Електронна поща: [email protected]

Съдържанието на този материал не представлява задължително официалната позиция на Европейския съюз.

www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP001-2.003-023 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол“, по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: