Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол” открива процедура за подбор на проектни предложения

07.06.2022 7:41

О Б Я В А  

за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО Мярка 1.3  „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Белене – Никопол”, чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол” открива процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.320

Оперативна програма:

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.

Мярка:

19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Наименование на процедурата:

„МИГ Белене – Никопол, Мярка 1.3  „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“.

Основната цел на процедурата:

Финансирането на проекти по процедурата от Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) цели постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал по пътя на придобиване на нови професионални умения.

Дейностите включват посещения на място на земеделски или горски стопанства с цел запознаване с конкретни проблеми, организация на работата и обмяна на опит между участниците.

Допустими кандидати:
 • Висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование имащи актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“;
 • Професионални гимназии или центрове за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение имащи право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“;
 • Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или околната среда или биотехнологиите или хранителните технологии и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.
 • Неправителствени или браншови организации с предмет на дейност в областта на селското стопанство или в областта на горското стопанство или в областта на опазване на околната среда или в областта на водите.
Допустими  дейности:

По  мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства” от Стратегия за ВОМР на МИГ Белене-Никопол , финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г., ще се предоставя финансова помощ за организирането и провеждането на посещения на земеделски стопанства. Посещенията на земеделски стопанства са дейности по организиране на групи от земеделски стопани и провеждане на посещения на земеделски стопанства с цел запознаване с конкретен проблем или начин на изпълнение на дадена работа и обмяна на опит между участниците в областта.

Посещенията на стопанства трябва да са насочени към методите и/или технологиите за устойчиво селско и горско стопанство, диверсификацията на стопанствата, участието на стопанствата в къси вериги на доставки, разработването на нови възможности за стопанска дейност и на нови технологии, както и повишаването на устойчивостта на горите.

Продължителността на посещенията на земеделски стопанства е еднодневно. Съдържанието на схемите обхваща следните елементи:

 1. Кратка учебна програма с тема, цели и задачи на посещението на стопанството за обмяна на опит;
 2. Обосновка на избраното стопанство за посещение във връзка с учебната програма;
 3. Описание на стопанството и конкретните практики или обекти, които ще се представят при посещението;
 4. Теми за дискусия с участниците в посещението и обмяната на опит.
Допустими разходи:
 1. Разходи за организиране и провеждане на трансфера на знания чрез посещения на стопанства.
 2. Разходи за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците в посещенията на земеделски стопанства.
Период на прием и място на подаване  на проектните предложения:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Първи прием

Начален срок за подаване на проектните предложения:  06.06.2022 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 11.07.2022 г., 16:30 ч.

Втори прием:

Втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения /при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием на проектни предложения/.

Начален срок за подаване на проектните предложения:  29.08.2022 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 03.10.2022 г., 16:30 ч.

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 .

Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е:

 https://eumis2020.government.bg.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на проектни предложения по мярката е в размер на 33 745,00 лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

Допустимите за финансово подпомагане разходи по проект включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Съгласно финансовите условия по мярката от одобрената СВОМР на МИГ Белене – Никопол:

– Минималният  размер  размер  на общите допустими  разходи  за един проект  е левовата равностойност на 1500 евро или 2 933,70 лева.

–  Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 000 евро или 5864,40 лева.

Превалутирането по процедурата се извършва съгласно §2а от ДР на Наредба № 22 от 2015 г. – „левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро“.

Интензитет на финансовата помощ:

Подпомагането по тази мярка е 100% от общите допустими разходи.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:
 

            Критерии Брой

точки

 
1. Оценка на темата на учебната програма за съответствие с приоритетни теми, посочени по всяка приоритетна област, които са свързани с пресечните цели и са конкретизирани за мярката в обхвата на приоритетните области, съгласно раздел 8.2.1.2.[1] 40
2. Брой обучени лица. 20
2.1 До 5 обучени лица 10
2. 2 Повече от 5 обучени лица 20
3 . Темата съответства на включените в мярката приоритетни области от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони. 20
4. Управителят на стопанството, в което се извършва посещението, има специфичен професионален или практически опит в областта на земеделието. 10
5. Условията в стопанството, в което се извършва посещението, съответстват на темата. 10
Максимален брой точки 100

 

Минималният праг за участие в класиране на подадените и оценени проектни предложения е 40 точки.

При наличие на две или повече проектни предложения получили равен брой точки, приоритет ще се дава на проектните предложения, съгласно които се предвижда обучението на по-голям брой лица.

В случай че проектните предложения предвиждат да бъдат обучени равен брой лица, приоритет ще се дава на кандидата заявил посещение във връзка с учебната програма в стопанството с по-висок икономически размер /СПО/ за периода на провеждане на краткосрочния обмен на опит и посещения, изчислен към датата на подаване на проектното предложение.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лица за контакт:

Изпълнителен директор – тел.: 0878853963

Експерт СВОМР – тел.: 0886324704

е-mail: migbn@abv.bg
адрес: гр. Белене, пл.”България” №1, ет. 1

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Белене – Никопол” – http://www.mig-bn.eu./;
 • на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Белене-Никопол – [email protected] и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проектни предложения.

Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

[1] Раздел 8.2.1.2. е част от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – Bulgaria – Rural Development Programme (National)

#тагове:

НАЙ-НОВИ: