Лятна Академия по молекулярна патология ще се проведе в МУ-Плевен

01.06.2022 12:57

В периода 3-4 юни 2022 г. Медицински университет – Плевен и Българският Алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, в която участват водещи учени и преподаватели от България и света.

Двудневната Академия по молекулярна патология е на тема: „Патология на гърда – предизвикателства в диагностиката.  Място на персонализираната медицина в диагностиката и терапията“. Събитието е в мултидисциплинарен формат с гост-лектор проф. д-р Тибор Тот – международно известен мамарен патолог,  известен с научните си интереси в областта на теорията на „болния лоб” и  прецизната патология на мамарния карцином. Проф. Тот ще представи клинични случаи, демонстриращи начин на растеж на карциноми на гърда, корелацията с молекулярни субтипове и образна находка, клиничното значение на тези фактори в светлината на персонализираната медицина.

Първата част на Академията е посветена на мултидисциплинарната гледна точка на съвременните образни и инструментални диагностични методи, включително вакуум аспирационна биопсия и нейното място в диагностиката и терапията на микрокалцификати и други лезии на гърдата.

Фокус на Академията са и новостите в класификацията на тумори на гърда по СЗО,  стратификатори на риска за ЕR+, HER 2 негативни карциноми, както и споделяне на опит в геномното секвениране в клиничната практика, касаеща предиспозиция за рак на гърда и съвременни терапевтични стратегии за локално и системно лечение.

Вторият ден на Академията е посветен на мисията на БАППМ и МУ-Плевен да обучават специализантите по програмата за СДО. Ще бъдат покрити теми като нормална хистология на гърда,  възрастови и физиологични вариации, епителни прилиферативни лезии без и с атипия. Участниците ще се запознаят с препоръките за добра практика за макроскопска обработка на материали от гърда, преценка на ефекта от проведена неоадювантна химиотерапия,  морфологичните варианти на инвазивни карциноми, както и прогностични и предиктивни биомаркери. Фокус на Академията за обучение на специализанти ще бъдат и молекулярните подвидове карцином на гърда. Теоретичната част ще бъде демонстрирана със случаи от практиката с помощта на интерактивна интернет базирана система за дигитална микроскопия, като биопсичните казуси ще бъдат достъпни предварително за регистрираните участници и ще бъдат обсъдени на 4-ти юни.

Това информират от Медицински университет – Плевен.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: