Интегриран план за възстановяване и подобряване на градската среда разработва в международен партньорски проект Община Белене

31.05.2022 16:24

На  30.05.2022  г.  (понеделник)  от  10.00  часа  в  Хотел „Престиж“ – гр. Белене се проведе събитие  –  „Закуска  с  медиите“  –  част  от  Комуникационния план по проект „KAIRÓS“ изпълняван от Община Белене.

На  срещата присъстващите бяха информирани за целите на проекта  KAIRÓS, проведените дейности и мероприятията от екипа на проекта за неговото изпълнение, постиженията и очакваните резултати, също така бе представен и Интегрираният  план  за действие на гр. Белене.

Община Белене е партньор по проект KAIRÓS, реф. № 5591, финансиран по Програма „УРБАКТ III  2014-2020“ по дейност „Мрежи за планиране на действия“, тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация“, Приоритетна ос „Популяризиране на интегрираното устойчиво градско развитие“, съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие“.

Проектът преминава през две фази, като водещ партньор е Община Мула, Испания. В проекта участват още като партньори общини от Хърватия, Гърция, Литва, Полша, Италия и България.

На срещата в Хотел „Престиж“ – гр. Белене, уважена от кмета на Община Белене Милен Дулев, взеха участие: Цветомир Цветанов – ръководител-проект, Красимира Петрова – координатор, Петя Кюрчева – счетоводител, външният експерт – проф. д-р Александър Илиев, Мартина Вакинова – координатор на местната URBACT група, както и представители на медиите от региона.

„Проектът е във Втора фаза от година и половина. Той включва множество срещи, както и работни посещения на чуждестранни партньори. Основната насоченост на проекта е използването на културно-историческото и природно наследство на градовете в мрежата, като основа за развитието им и възможност за възстановяване и подобряване на градската среда, сплотяване и сближване на местната общност чрез градски инциативи и културни събития“, коментира на срещата ръководителят на проекта Цветомир Цветанов.

Той посочи като „един от основните акценти във Втората фаза  изработването на Интегриран план за действие, в който да бъдат разписани бъдещи цели за развитие и стъпките за това. Описани са 5 основни сфери на въздействие. В тази фаза бяха направени срещи със сформираната група от хора от местната общност – детски градини, училища, затвор, полиция, военно поделение, местен бизнес, земеделски производители, нестопански организации и активно заявили участие граждани. Целта бе да се съберат идеи, как този план най-практично да изрази нуждите на общността като развитие на градската среда – развитие на местен туризъм, приобщаване на гражданите към идеята, а също личния принос.

Създаденият интегриран план вече се обсъжда на етап финален вариант от всички заинтересувани страни. В своя завършен и окончателно приет вид, той ще се ползва от Община Белене за кандидатстване по други европейски донорски програми, както и ще спомага за приориетното получаване на бонус точки при финансиране.

„Програмата УРБАКТ помага на градовете и общините да разработват и внедряват практични решения. Такъв е и създаденият от нас интегриран план. Целта е да се интегрират икономически, социални и екологични градски теми, в случая при нас – природно, културно и историческо наследство, което може да активизира града и върне живота в него.

Четирите основни цели на Програмата са: капацитет за прилагане на местните политики, подобряване на планирането за устойчиво градско развитие, изпълнение на политиките – мониторинг и индикатори за следене, знание и обмяна на опит. Международният обмен по този проект е начин за постигането на тези цели.“, това разясни по време на срещата проф. д-р Александър Илиев, външен експерт по проекта.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: